58 Dat is natuurlijk de keuze die je als fractie maakt van, hoe wil of ga je het doen. Het is natuurlijk wel zo, je kunt jaar in jaar uit hetzelfde verhaal vertellen en dan krijg je ook dezelfde antwoorden. Wat dat betreft heb ik me de moeite getroost om nog eens wat algemene beschouwingen van de af gelopen jaren na te lezen. Als voorbeeld heb ik 1982 nageke ken. Daar wordt ook al in de algemene beschouwingen van de partij van de Arbeid gerept over het maken van een tunneltje onder de SteenbergsewegDat bedoel ik nou. Hoe benader je algeme ne beschouwingen? Je kunt een aantal opmerkingen plaatsen en vragen stellen die dan voor de rest weinig te doen hebben met het beleid. Dat vinden wij verspilde moeite en tijd. Vandaar dat we dat allemaal van het jaar een beetje beperkt hebben. Daar komt nog bij dat ik de indruk heb dat een aan tal fracties al een beetje op de verkiezingstour waren. Zo ver zijn we nog niet. Mensen die interesse hebben in ons verlanglijstje voor de komende vier jaar, dan reken ik vanaf 2 maart dan, over dertien dagen is ons programma verkrijg baar en gedrukt. Dus nog even geduld. Door een aantal mensen is dat ontgaan, wat best een belangwekkend regeltje was in onze eerste termijn, is het feit dat we zeiden dat er nieuw beleid gevoerd moet worden. Bij de tekorten die nu op ons afkomen en die zullen ook verwoord zijn in de meerjarenra ming en waarvan wethouder van der Weegen de opmerking plaatst van, een beetje op privatiseringsnota dit wachten, privatiseren dat wachten. Dat die bedragen oplevert die hij dan ook noemt van 20.000,--. Dan zeg ik, op 400.000,-- en 500.000,-- tekort in de komende jaren, zijn dat natuurlijk druppels op een gloeiende plaat. Dan zul je moeten komen met een nieuw beleid. Dat hebben wij in eerste termijn wel gezegd. Dan wilt u toch eigenlijk nog wel wat concreets van ons horen, althans over deze begroting. Dat wil ik dan wel doen, dat is een techni sche vraag. Dat gaat dan over de afvalstoffenheffing, waar wij overigens mee akkoord kunnen gaan, maar hoe komt u aan die rekensom en de verhouding van die 199,20 voor eenper soonshuishoudens en de 265,20 voor meerpersoonshuishou- dens. Ik vind dat daar iets kroms in zit. Die verhoudingen, mijns inziens, kloppen niet. Dat is een technische vraag en ik ben benieuwd naar uw antwoord daarop. Dan iets over wat terugkomt bij punt negen, dat is het voorstel tot aanpassing van de commissiestructuur. De Partij van de Arbeid zal een amendement indienen om het aantal commissies terug te bren gen van vijf naar vier. Dat beïnvloedt ons inziens niet de begroting. Het kan hooguit wat extra's opleveren. Dit zal uitvoerig uit de doeken gedaan worden door mijn collega wanneer dat punt aan de orde komt. Dat is een amendement om terug te gaan van vijf naar vier. Zonder financiële conse quenties. Alleen misschien meeropbrengsten. De hondenbelas ting, ik heb in eerste termijn al begrepen dat dat een meer derheid oplevert van vier en acht mensen die zijn tegen de verhoging van de hondenbelasting. Wij zijn er ook op tegen. Wij zijn desnoods bereid om de onroerend-goedbelastingen daarvoor te verhogen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 123