56 Het lid van Eekelen: Om even in te gaan op het commissiebe- stel. Commissie-invulling over de verkiezingen heen tillen, daar zijn wij mee akkoord. Maar het bestel als zodanig aan passen is een zaak die nu in deze vergadering moet plaats vinden. Daar dienen ook straks uitspraken over gedaan te worden. Wij zijn in ieder geval van mening dat de burgerle- den in commissies moeten kunnen zitten. Wij vinden ook dat een goed commissielid kosten maakt en dat daar een vergoeding tegenover moet staan. Wij vinden ook, dat hebben wij in de eerste termijn al gezegd, dat de com missie Algemene Bijstand in ieder geval moet blijven be staan. We zullen daar straks als het punt aan de orde komt verder op ingaan. Wij denken wel dat het tekort opgevuld kan worden door het budget van het wegenbeheersplan verder te verlagen tot 65.000,in plaats van de geplande 50.000, De voorzitter: Welk budget wilde u verlagen? Het lid van Eekelen: Het budget van het wegenbeheersplan. Reorganisatie. Invulling vacatures. Wij dachten toch dat Twijnstra Gudde ingehuurd was met betrekking tot een effi- ciency-onderzoekWij horen nu dat een plaatsingsplan nog moet worden uitgevoerd. Dus interne sollicitaties zullen nog moeten plaatsvinden. Consequenties van het personeel moeten zorgvuldig worden afgewogen. Wij denken dat een personeels- invulling van nieuwe vacatures best op een later tijdstip in het jaar zal kunnen plaatsvinden zodat dan de interne vaca tures opgevuld zijn en ook die mensen al ingewerkt zijn. Verder hebt u het over parkeren binnen de bebouwde kom. Ik heb geconstateerd dat dat in Lepelstraat al voor een groot gedeelte gebeurt op het parkeerterrein van de voetbalvereni ging Lepelstraatse Boys. Ondertussen is het daar een grote modderbende geworden en ik zou toch graag van het college daarin wat actie willen hebben. Het is in deze tijd eigen lijk niet bekwaam het voetbalveld te betreden via het par keerterrein. Dan zegt u woningbouw, woningcontingent. We zouden wel willen bouwen maar er is momenteel geen bestem mingsplan. Ik zou haast zeggen, stroop de mouwen eens op en zorg dat er snel een bestemmingsplan komt zodat we kunnen gaan bouwen. Verder het StreekgewestOpgaan van Streekge- west en Stadsgewest. Met uw antwoord hierover zijn wij het volledig eens. Dat hebben we ook kenbaar gemaakt in de laatste Streekgewestvergadering. Dan met betrekking tot de politie-organisatie Wat de Werknemerspartij betreft geen moeite met de bouw van het nieuwe politiekantoor. We hebben een bedrijventerrein dus grond hebben we en ik zou zeggen bouwen maarDan de burgemeestersbenoeming. Wij zijn het helemaal met u eens zoals u de procedure hebt gevolgd en in gang hebt gezet. Drie november heb ik begrepen gaat u naar het provinciehuis en wat dat betreft denk ik dat jullie niet in het provincie huis zullen eten, want het is een C.D.A.-commissaris en die C.D.A.-ers zijn gewend om onder het eten zaken te doen dus ik zou wat dat betreft willen zeggen van, eet je buikje vol maar kom met positieve resultaten terug.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 121