55 Ter zake van de normering van het exploitatietekort van het zwembad denk ik dat het best zinnig is om daar met Sport fondsen Amsterdam eens over te praten. Om te kijken of Sportfondsen in staat is om daarin te participeren. Ik heb begrepen dat men dat bij Sportfondsen zeker in hun scope hebben. De afvalstoffenheffing. Ik heb al gezegd wi] kunnen niet ontkomen aan 100% dekking. Het zou onredelijk zijn als wij nu nog zouden pogen om het coute que coute op 90% te houden. Je kunt natuurlijk allerlei platonische systemen daaromheen bedenken hoe er nu ingezameld moet worden. Maar ik denk, dat moeten we gewoon vergeten en ons conformeren aan hetgeen wat wethouder Mouws hierover heeft opgemerkt. Dat wil echter niet zeggen dat wij er zijn met het kostendekkend maken. Ik denk dat daar iets meer bij te pas komt. Het kostendekkend maken is best aardig om met de centen rond te komen. Maar ik denk dat er iets meer bij hoort in die zin dat je ook publi- katie moet geven aan de burger hoe hij met dat soort zaken om moet gaan. Ik denk dat het zinvol is om nog eens een keer duidelijk aan te geven waar het in dat kader om gaat. De rioolbelasting. Ik ben het eens met het college dat dat niet ingevoerd moet worden voor 1997, indien daar de noodzaak niet voor aanwezig is. Het hoort eigenlijk bij punt twee. Ik zeg dat hier toch maar even. Iedereen doet dat per slot van rekening dus ik doe dat ook maar. Ik ben ook blij met de toezegging van de voorzitter dat er in ieder geval eens een keer over het REWIN gesproken gaat worden. Dat we dat eens een keer op de rol zetten. Dat in stituut kost ons toch jaarlijks zo'n slordige 25.000,--. Als we kijken naar de revenuen voor Halsteren dan denk ik dat we nog niet eens aan 10% van dat bedrag komen. Wat dat betreft moeten we daar zeker eens een keer over spreken. Ik ben mij bewust dat ik vele zaken vergeten zal hebben, maar ik hoop toch dat ik op onze wijze een bijdrage heb kunnen leveren aan deze algemene beschouwingen. Tenslotte, met be trekking tot de onroerende-zaakbelastingen aan te passen aan de geldontwaringGemeentebelangen kan zich daarin vinden dus wat dat betreft, stemmen wij daarin met de V.V.D. over een. Het lid van Eekelen: Ik ben toch even op een dwaalspoor ge bracht. Is het nu de bedoeling dat we hier voorstellen gaan doen in de tweede termijn van de algemene beschouwingen of is het de bedoeling dat het in punt lg aan de orde komt, want dan wil ik dat nu graag weten? De voorzitter: Ik begrijp eerlijk gezegd die verwarring in het geheel niet, want zo gaat het al jaren. Er worden gewoon ten aanzien van de begroting alle aspecten, dus de financi ële kanten van de zaak, tijdens dit agendapunt behandeld. Straks worden eventuele wijzigingsvoorstellen eerst in stem ming gebracht en daarna de hele lijst van a tot en met g vastgesteld. Vervolgens zijn dan de agendapunten twee tot en met acht zeg maar de uitvloeisels van datgene wat er dan in financiële zin inmiddels is vastgesteld.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 120