11 De heer Somers heeft heel duidelijk over het voorgaande proberen aan te tonen dat de procedure die de gemeente wil voeren, en daarom was ook Leefbaarheid tegen, dat dat du bieuze getallen zijn. dat dat niet keihard waar te maken is uit de stukken die ter inzage liggen. U zegt de gemeente moet op zijn centen letten. Maar wij vinden het onpasselijk om 30.000,te procederen om er dadelijk 5.000,te krijgen. Dan kun je beter tot een compromis komen. Nu kom ik bij het onderwerp van meneer Verpalen. Indertijd heeft deze man een redelijke bijdrage gevraagd bij de aanleg van de centrale antenne. Wij hebben dat geweigerd. Als wij toen misschien wat toegeeflijker waren geweest dan hadden we voor 7.000,die man geholpen en nu hoeven we er maar vijf te betalen, maar ik sta er niets van te kijken als je alle kos ten die de ambtenaren en juristen die in opdracht van de ge meente hebben geprocedeerd etcetera, etcetera. Dan kost het ons misschien wel 50.000, Dan denk ik dat het een slechte zaak is voor onze gemeenschap. Om met uw woorden te eindigen, wij moeten op onze centjes passen. De voorzitter; Dan moet u mijn woorden niet uit hun context halen. De wet is zoals hij is. En dat artikel luidt dat je gewoon recht hebt op schadevergoeding. Aan de andere kant is het natuurlijk een evenwicht tussen enerzijds de verzoeken om schade. Die zijn op een bepaalde manier zodanig geformu leerd dat iedereen er wel voor zorgt dat hij niet te weinig schade zal vragen. Je zit altijd in het parket dat je des kundige steun in moet huren om dat op zijn juiste waarde te kunnen schatten. Niet ten onrechte. We moeten niet in de situatie terecht te komen dat de brutalen gewoon het meeste krijgen. Om nu te zeggen dat is allemaal zo duur, dat is nu in een keer het kenmerk van een rechtsstaat, dat kost dus geld en terecht. Ik vind het volstrekt buiten de pas dat u daar iets op af wenst te dingen. Het andere aspect is van hetzelfde laken en pak. Als je van mening bent dat je gewoon ten onrechte de zaken niet geleverd krijgt, dat zal iedere burger hier in Nederland toch ook zeggen, dan ga je er ach teraan. Er is niemand die die andere zo maar zaken cadeau doet. Op zichzelf denk ik dat daar niets mis mee is. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 14. VOORSTEL TOT HET VERDAGEN VAN EEN BESLISSING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 14. LID 4 VAN DE WET ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK OVERHEIDSBESCHIKKINGENAROB-BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE POULUS1. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 15. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN AANVULLEND ONDERZOEK EN SANERING VAN VERONT REINIGING OP DE VOORMALIGE GEMEENTEWERF 22E WIJZIGING BEGROTING 1993). Het lid Somers: Ik denk dat het college er ook wel behoor lijk door verrast is.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 11