52 Dat zijn kosten die dan toch wel heel hard gaan drukken op ons budget en ik vind dat wij aan een Henderson voldoende hebben, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar dat was voor uw tijd. Dat kun je elk jaar terugvinden in de begroting. Ik denk toch wel als men die reorganisatie door wil drukken, dat er mensen zijn die in het gedrang komen en dan zeggen, dan maken wij gebruik van die mogelijkheid en die kosten komen er dan toch weer extra bij. Ik heb ook begrepen uit mijn informatie dat die 130.000,-- zijn geraamd in de periode april-mei en dat dat anno de maand oktober weieens het dubbele zou kunnen zijn. Dat men nu meer inzicht heeft gekregen in de kosten. Er is ook een opmerking gemaakt over de te parkeren vracht auto's. De opmerking die u hebt gemaakt, daar staan wij vol ledig achter. Wij moeten inderdaad voor een alternatief zor gen, indien men die auto's heel duidelijk uit de woonwijken wil weren. Maar het probleem is, je kunt voor die vracht auto's niet zo maar ergens in de bush bush, een ruwe par keerplaats maken. Dan kom je toch weer op de criminaliteit. De mensen zijn in staat om zeilen, en noem maar op, stuk te snijden om te kijken wat er op een parkeerplaats is gepar keerd. Dat u een toezegging doet om serieus te onderzoeken voor zon ruwe parkeerplaats, waar eventueel vrachtauto's geparkeerd zouden kunnen worden, daar staan wij volledig achter. Het tunneltje is ook genoemd. Dat vinden we een beetje flauwe kul dat dat nu weer aan de orde wordt gesteld. De Groepering Leefbaarheid heeft heel nadrukkelijk een voor stel in de tijd gelanceerd toen de exploitatiekosten aan de orde waren van plan de Schans. Om die kosten mee te nemen en dan werd in de vierkante meterprijs, de grondprijs, die kos ten verdisconteerd en tien raadsleden vonden dat toen niet nodig en vijf van Leefbaarheid wel. En dit is weer gewoon oude wijn in nieuwe zakken doen, maar wij hebben het mis schien indertijd ook overgenomen van diezelfde partij die er nu mee komt. Wij hebben toen een goed overwogen voorstel gedaan. Over de uitgifte vande Oude Molen. Ik denk niet dat wij daar over te klagen hebben. We hebben indertijd dat plan vastgesteld. We hebben toen afgesproken dat we daar ongeveer tien jaar over zouden doen. Er is tien jaar renteverlies in die prijs verrekend. We hebben in het deelbegin nogal wat vierkante meters grond uitgegeven en als je dat afzet tegen tien jaar dan zitten we ruim op schema. Er is nu even een economische recessie en dan moet ik zeggen dat we ons ook niet buitengewoon inspannen. We zijn wel bereid om 125.000,-- uit te geven aan een bedrijf dat hier weggaat. Maar om dat een beetje te promoten naar ons eigen industrieterrein, daar is van niets gebleken. Maar goed, het zij zo. Er is ook een opmerking gemaakt over het snelle afwerken van de bouwvergunningen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat dat hier perfect loopt. Als er bouwvergunningen zijn die lang op zich laten wachten, dan kan dat om tweeërlei redenen zijn, waarop het college totaal geen invloed heeft.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 117