50 De mededelingen van wethouder van der Weegen omtrent de procedure van een nieuwe burgemeester etcetera, nemen wij voor kennisgeving aan. We zijn wel blij met het gegeven dat de raad er nader bij betrokken gaat worden. De vraag kwam zelfs op of we niet voor 3 november eens even bij elkaar moeten gaan zitten, maar ik weet niet of dat zin heeft na tuurlijk. We zijn in ieder geval al blij met de toezegging dat we op 3 november er samen ook eens over kunnen brain stormen. De financiële kortingen, enfin, er ligt een motie. Nogmaals of het zin heeft weet ik niet. Ik heb van wethouder van der Weegen gehoord dat hij de motie ondersteunt. Ik zou ook graag willen vernemen of de raad hem ondersteunt of het volledige college, zodat we die motie gevoeglijk kunnen aan nemen. Dan naar het financiële gedeelte waar meneer van der Weegen °P ingegaan is. Wij handhaven ook het standpunt om al onze inwoners te subsidiëren door die 90% kostendekking van de afvalstoffenheffing te handhaven. Waarom? Meneer van der Weegen geeft het in feite zelf aan. Je moet denk ik in deze tijd, en hij kondigt zelf aan dat het nog slechter wordt, maar daar waren we al bang voor, wezenlijke keuzes gaan maken inzake het subsidiëren van bepaalde zaken. Wij hebben aangegeven dat met name volwasse nenactiviteiten op het gebied van sport, recreatie en wel zijn dat we daar aan moeten gaan sleutelen. De pretpakket- tentijd is voorbij. Die wezenlijke keuzes zullen we moeten gaan maken. Wij zijn als Leefbaarheid bereid om daaraan bij te dragen, aan mee te werken. Wat de hondenbelasting be treft, ik heb het voorstel nog eens even nagelezen. De wethouder noemt een aantal argumenten waarom dat weer wordt opgevoerd, zelfs wordt verhoogd. Ik lees in het voorstel enkel en alleen dat deze verhoging, evenals de verhoging van de overige gemeentebelastingen, tot doel heeft om het begro tingstekort 1994 terug te dringen. Slechts terzijde wordt opgemerkt dat de wijziging van het tarief een gemiddelde is van de tarieven in de omliggende gemeenten. Ik kan daar niet anders uit lezen dan dat het gewoon is om het begrotingste kort te dekken en dat begrijp ik ook volkomen. Maar wij vin den dat niet juist. Wij zullen ook voorstellen om het niet te doen. Wat die 75.000,betreft uit die algemene reser ve, dat is een klein misverstandje. Misschien hebt u het verkeerd begrepen, maar ik bedoelde alleen maar te zeggen dat die 75.000,binnen de begroting als doelreserve wordt opgenomen om de kosten betreffende het rioleringsstel sel op te vangen in de toekomst. Dat is het enige wat ik er over wil zeggen. Voor de rest heb ik daar geen problemen mee. Dan nog een puntje om het af te ronden. De rioolbelas ting invoeren. Daar zal een collega overigens op ingaan. Dat zat in de onroerend-goedbelasting, tegenwoordig onroerend- zaakbelasting, maar nogmaals daar gaat Roosenboom nog verder op in. Wat de tarieven van de sportaccommodaties betreft, de tarieven mogen best nog een stuk hoger worden. Dat valt ook onder die categorie van wezenlijke keuzes maken. Op een gegeven moment kan het allemaal niet meer en als ik ga vissen moet ik mijn hengel ook zelf kopen en mijn aas ook nog.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 115