48 Gemeentebelangen vraagt om een continue aandacht voor de volumebeperkende maatregelen. Dit is gewestelijk verwoord in het G.U.P. (Gewestelijk Uitvoerings Plan). Daarin staat uit drukkelijk hoe we de verschillende soorten op termijn moeten splitsen en hoe we die hoeveelheden moeten terugbrengen. Halsteren slaagt daar bijzonder goed in. De hoeveelheden k.c.a., papier, glas, kleding en metaal, die zijn gigan tisch. Vandaar, dit specifiek naar Leefbaarheid toe, dat maakt dat die kosten zo gigantisch stijgen. Die stijging zit niet in het ophaalsysteem maar meer in de verwerking van dit soort zaken vooral van k.c.a.. Klachten over ophalen spreken we regelmatig door met de ophalers. In dit verband Verstra ten en Verbruggen. En vooral ook streekgewestelijk omdat dat degene is die namens ons allen de contracten sluit. Om dat gat tussen die werkelijke kosten en de doorberekende kosten, de heer van der Weegen heeft namelijk al gesproken over met name die afvalstoffenbelasting die per ton gestort afval voor ons meer dan een ton gaat bedragen. Hij heeft daarbij nog niet eens genoemd de afschrijving van de duobakken waar we ook minstens op een ton moeten rekenen. Vandaar dat we nu voor stellen, duidelijk het dekkingspercentage van die afvalstof fenheffing richting 100% brengen. Want exact 100% dat halen we nu niet. Het klinkt afgezaagd maar daardoor betalen de mensen minder meer. Ik heb hier al verschillende keren de kreet geslaakt, ik hoop dat ik het nog eens mee mag maken dat het echt inderdaad minder wordt. Maar voorlopig ziet het er nog niet naar uit. Dat eenderde van de speeltoestellen onveilig zou zijn dat verbaast ons. Hoe heeft men dit gecon stateerd heb ik me afgevraagd. Er is continue aandacht. Er wordt volop tijd besteed aan onderhoud en vervanging. Dus ik zou graag concreet willen weten als dat in Halsteren zo zou zijn waar dat dan is. We onderkennen de problematiek van de verontreiniging van de grond zoals door de V.V.D. aangedra gen. In nieuwe grondexploitatiegebieden zoals Schans II. Dan zullen we daar duidelijk een bedrag voor op moeten nemen. De "gewone gebieden" dat zal uit algemene middelen moeten. Oude stortplaatsen zijn gemeld bij de provincie en die maken uit wanneer er gesaneerd wordt en of we er al dan niet daar cen ten voor krijgen. In extra bestekken zoals bijvoorbeeld de Dorpsstraat en het vermoeden zou bestaan dat daar ook ver ontreiniging tegengekomen zou kunnen worden, dan moet daar uitdrukkelijk een post voor opgenomen worden. Ik heb de tijd niet terug kunnen draaien maar tot hier. De voorzitter: Het college is minder goed in staat om bij de beantwoording binnen de perken te blijven dan de raad bij het stellen van vragen. Maar ze moeten wel beantwoord worden dus. Wij zijn aan het einde gekomen van de eerste termijn. Is het in uw ogen een goed voorstel om even een kwartiertje te schorsen? Is dat lang genoeg? Ja. Om vijf voor half negen gaan we verder.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 113