47 Van de Partij van de Arbeid heb ik nog niets op te merken. Dat schiet op. De V.V.D., muziekonderwijs. Ik heb net al aangegeven, je kunt daarmee diverse kanten op. Ook ik ben het met de V.V.D. eens dat het niet gelukkig is dat we dat voor de derde keer in een vrij korte periode moeten wijzigen. Het is alleen een keuze die je maakt en je kijkt dan toch, waar kun je zoveel mogelijk werksoorten in stand houden van het welzijnsgebeu- ren. Gezien toch ook de informatie die wij heel recentelijk gekregen hebben, mag u rustig weten, dat zijn inderdaad in komens van betrokkenen geweest, hebben wij gemeend de pijn daar te leggen waar hij dan het zwaarst of het best gedragen kan worden. Waar hij waarschijnlijk ook de minste consequen ties heeft voor die werksoorten. Ik heb u net al gezegd. We zullen eens een aantal zaken op een rij zetten die ook cri terium zouden kunnen zijn voor een nadere indeling van sub sidies. U mag van ons in elk geval verwachten dat we dat op zo kort mogelijke termijn doen zodat iedereen voor mei vol gend jaar weet waar hij aan toe is en de raad als zodanig ook besloten heeft. Met betrekking tot de rioolbelasting om die eerder in te voeren. Op zich heeft het college daar niets op tegen als dat inderdaad tot een vermindering van de onroerende-zaakbelastingen zou leiden. De overweging die bij ons met name meespeelt om dat niet te doen is ingegeven door het feit dat je ook iets naar de bevolking over moet bren gen. Vandaar dat wij het met name ook willen koppelen aan wanneer wij een behoorlijke inspanning leveren met betrek king tot de verbetering van het totale rioolgebeuren binnen de gemeente dat dan ook het moment daar is om te zeggen be volking wij kloppen bij je aan. We hebben dan ook een zoda nige uitgave gedaan dat dat gerechtvaardigd wordt. U hebt dat ook kunnen zien in onze meerjarenraming. Maar nogmaals de relatie tussen de inspanning die de gemeente levert en het brengen van die heffing en daarbij als tweede argument het aspect uitvoeringskosten is voor ons de reden geweest om te zeggen van we moeten dat niet nu doen. Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen heeft de V.V.D. nog opgemerkt om die te verhogen met de inflatie. Als principe-uitgangspunt zult u van mij begrijpen dat ik het daar volledig mee eens ben. Ook het college is het daar vol ledig mee eens. De enige reden om dat niet te doen is ge weest, de optrekking naar 100% van de afvalstoffenheffing. Wethouder MouwsBedankt voor de evenredige mate van tijd verdeling. Ik zal het uitermate kort maken. De voorzitter; Dat hebt u nu zelf helemaal in de hand. Wethouder MouwsVerschillende sprekers hebben hun zorg uit gesproken over het beleid in het kader van die afvalstof fenheffing. Ook de heer van der Weegen heeft al een enkele keer in die richting geduid. Alle suggesties in die zin blijven waardevol. We blijven alle experimenten, vooral lan delijk, volgen. Alleen, het is jammer, maar de heffing ver der differentiëren dan wij tot nu toe doen is bij wet verbo den. Dit in het kader van inkomenspolitiek. Maar zodra er nieuws is zullen we dat zo snel mogelijk aan de raad voor stellen wat wij er mee kunnen doen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 112