46 Dat is bijvoorbeeld de insteek die de gemeente Bergen op Zoom er op na gaat houden. Die gaat zeggen, wel het instru mentaal A-onderwijs, maar bijvoorbeeld niet meer het C- onderwijs. Ik stel voor dat wij die zaak eens op een rij zetten. Die afwegingen die gemaakt kunnen worden ook eens naast elkaar zetten en daar in de commissies eens over spreken en proberen aan de hand van het advies van de com missies hier eens met een afgewogen voorstel te komen. Met betrekking tot de zonneweide van het zwembad. Ook daar zit ten door de hogere overheid wat beperkingen op. Het sproeien is zeer beperkt. Overdag mag je gewoon niet sproeien. Met name in de maanden dat het zwembad open is. Je zou het uit de Melanen kunnen halen is daarstraks binnen het college nog even als mening geopperd. Ik heb gezegd dat dan waarschijn lijk alle vissen hier voor de deur gelegd worden. Toch een beetje apegapend, dus dat lijkt me ook geen goede oplossing. Dat is best problematisch. Je mag dus zo maar niet vrijelijk meer sproeien in dit land. Misschien dat de regenval van dit jaar gaat zorgen voor een nieuw beleid. De grondwaterstand heb ik begrepen is inmiddels met één me ter dertig omhoog gekomen. Op dit moment hebben we gewoon wel te maken met het feit dat we daar wel een put kunnen slaan maar dat je vervolgens niet mag spuiten en dat is toch een probleem. Het is weersafhankelijk. Dat heeft ook relatie met het zwembad. Als het goed weer is liggen er veel mensen op de zonneweide en is hij bruin. Als het slecht weer is liggen ze er niet. Dan zitten ze binnen in die mooie accom modatie en dan is de wei groen. Het is zodanig weersafhan kelijk dat daar toch moeilijk mee om te gaan is. Met betrekking tot de voorzieningen van gehandicapten, die zijn uiteraard heel belangrijk. Ik heb net ook naar Gemeen tebelangen al gezegd, de WVG komt op 1 april 1994 in elk geval op de gemeente af. We zijn druk bezig met de voorbe reiding. Dat houdt in dat de gemeente Halsteren een budget krijgt van ruim 800.000,-- wat in dat kader besteed moet worden of kan worden. Daar zitten dan ook de uitvoeringskos ten in die op tien procent geraamd worden. Althans dat zijn allemaal zo de stelregels die vanuit het rijk meegegeven worden. Ik denk dat in elk geval daar de mogelijkheden lig gen om te zorgen dat de voorzieningen van gehandicapten zeker er niet op achteruit moeten gaan en zeker het niveau moeten kunnen blijven houden van die ze nu hebben. Het zal een aandachtspunt moeten blijven. Met betrekking tot het gecoördineerd bejaardenwerk waar ze een vraag over had. Ik heb daar de laatste commissievergadering enige toelichting op gegeven welke kant dat we naar onze mening op zouden moeten gaan. We hebben inmiddels twee keer overleg gevoerd met mensen van het ouderenwerk en we zijn tot een nieuwe afspraak gekomen. De richting is inmiddels duidelijk be paald. Daar is ook overeenstemming over en dat gebeurt in elk geval in goede harmonie met de betrokken instellingen en vertegenwoordigers van ouderen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 111