45 Voor de tennis gaat dat deze maand nog gebeuren en voor de voetbal verwacht ik toch dat dat uiterlijk januari/februari zijn beslag gehad heeft. Wij vinden toch dat we die af moeten wachten en dat overleg eigenlijk nu niet moeten gaan frustreren door allerlei extra verhogingen daarin toe te passen. Met betrekking tot de meerverantwoordelijkheid van gebruikers en burgers. Ik heb in de eerste aanleiding ook al gezegd in het algemene praat je, er zal hoe dan ook in de toekomst, althans dat is het rijksbeleid een toename van heffingen vanuit de gemeenten plaats moeten gaan vinden. Dat is het rijksbeleid. Nogmaals dat heeft geen problemen vind ik, voor inwoners als daar tegenover een directe verlaging van rijksheffingen zou staan. Tot op heden zie ik die ook niet altijd even duide lijk, maar als dat zo zou zijn dan heb ik op zich geen pro blemen en dan denk ik dat er inderdaad een stuk werk bij de gemeente terecht komt wat daar waarschijnlijk het beste ge daan kan worden. En ook een heffingenbeleid wat daarbij aangepast kan worden ook op de plaatseljke situatie geënt. Dan moeten we niet allerlei wetgevingen krijgen zoals bij de afvalstoffenheffing. Wanneer ze zeggen je moet het heffen en je mag bijvoorbeeld niet differentiëren. Of je mag alleen differentiëren in die en die mate. Als dat zo is dan praten we toch wat minder van decentraliseren en het invoeren van een eigen heffingenbeleid bij gemeenten. Mevrouw van Akkeren heeft ook nog iets gezegd van nieuwe taken alleen bij inrui len van oude. Op zich is het denk ik een goed vertrekpunt. Bij de concrete situaties denk ik dat je altijd de afweging zult moeten maken of iets weggelaten kan worden of niet en of iets zinvol is of niet. De tendens is nogmaals heel dui delijk merkbaar dat ook de gemeenten gedwongen worden zich te beperken tot kerntaken. Verder is daar ook natuurlijk het decentralisatiebeleid van de rijksoverheid wat daar een be paalde rol in speelt en waar we als totaal bestuurlijk Ne derland mee om moeten leren gaan. Met betrekking tot de Werknemerspartij. Ik heb net inzake de motivering van de hondenbelasting al het een en ander over de motivatie ge zegd Nogmaals de relatie met omliggende gemeenten, is voor ons toch ook een uitgangspunt geweest en daarnaast uiteraard het dekken van of gedeeltelijk dekken of mede dekken van het ontstane tekort. Ten aanzien van het muziekonderwijs is er gezegd, op zich geen problemen met de bezuiniging. Hou wel rekening met de laagst betaalde. Het is zo dat wij in elk geval ons voorstellen om daar in de eerste helft van volgend jaar mee terug te komen bij de respectievelijke commissies en daarna uiteraard bij de gemeenteraad. Zodat we duidelijk van te voren weten wanneer ze zouden moeten gaan spelen. We spreken hier over het schooljaar 1994/1995. In elk geval moet dat begin volgend jaar duidelijk en helder zijn. Je kunt daar diverse methodieken op nahouden. Een methodiek is het inkomen. Ik heb begrepen van meneer Roks dat het hem, de V.V.D. in elk geval weinig aanspreekt. Je kunt er ook de methodiek eens er op loslaten natuurlijk van, tot welk ni veau moet je als gemeente mee blijven subsidiëren.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 110