43 Ik zou toch willen verwijzen naar de herijking die plaatsge vonden heeft en waarbij we in een aantal vergaderingen met de commissie Welzijn gesproken hebben. Waarbij er in elk geval, dat is geen verwijt, ik denk dat dat een heel gedegen afweging is geweest, waarbij men niet gekomen is tot toch keuzes waarvan men zegt dit zouden we wel kunnen missen of laten we dat maar laten vallen. Bij die herijking die binnenkort ook op de agenda hier zal staan, maar die u dacht ik inmiddels ook is toegezonden, zult u zien dat financiële voordelen daaruit nu niet direct te be halen zijn. Met betrekking tot privatisering. De stand van zaken daarvan is dat wij eind deze maand spreken met de twee tennisverenigingen aan de hand van een notitie die daar amb telijk over is voorbereid. Een vrij lijvig werkstuk waarvan wij de resultaten met de respectievelijke commissies en de raad te zijner tijd zullen bespreken. De bedoeling is om dat in het voorjaar ook met de voetbalverenigingen te doen. Ambtelijk wordt er nu gewerkt aan een notitie die qua inhoud vergelijkbaar zal zijn aan die van de tennisverenigingen. Waarbij allerlei zaken voor het voetlicht gebracht zijn. We hebben gemeend om dat gewoon in open overleg met betrok kenen te moeten bespreken en te kijken wat daar dan inder daad aan bezuinigingen eventueel voor de gemeenten uit zou kunnen komen. Met betrekking tot de tennisparken, moet u zich dat toch niet te veel voorstellen in die zin dat het dan voor de twee parken gaat om een bedrag van maximaal on geveer 20.000,-- op jaarbasis, structureel. Voor afspraken zijn twee partijen nodig, dus ik spreek nu alleen voor het uitgangspunt van de ene partij. Met betrekking tot de aan passing van het zwembad aan de WHVZHet is zo dat er in dat kader niet een eenduidig beleid in Nederland is. De provin cie moet die wet uitvoeren en daaruit blijkt direct dat de ene provincie het zeer stringent doet en de andere provincie wat minder strak aan de touwen trekt en wat scheutiger is met ontheffingen in dat kader. Ook daar moet je natuurlijk aan een aantal verplichtingen voldoen. Het is zo dat er in overleg tussen de beheerraad van het zwembad en het college afgesproken is om, zij het een beperkt, onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden en de keuzes die gemaakt zou den moeten worden, dat onderzoek loopt. Zodra we daar wat meer over horen dan komt dat via de commissies naar de ge meenteraad toe. Met betrekking tot het aspect van genor meerde bijdragen. Ik denk dan met name aan een budgettering van het zwembad. Ik wil u toezeggen om in dat kader de overeenkomst die er is tussen de gemeente en de N.V. Sport fondsen, gewoon op tafel te leggen. Ik denk dat er in de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben zonder meer staat dat de gemeente Halsteren het exploitatietekort moet betalen. Ook dat exploitatietekort kun je natuurlijk sturen. Daar zijn bijvoorbeeld tarieven voor. Je kunt daar natuur lijk alle kanten mee op. Dat is een afweging die je ook als gemeenteraad moet maken. Maar de gemeenteraad stelt de ta rieven vast dus kan daardoor direct het exploitatietekort beïnvloeden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 108