42 Dan denk ik dat dat zinvol kan zijn, maar dan zou ik graag de keuzes toch in eerste instantie bij de raad terug willen leggen. Anders zie ik niet in hoe we daar 125.000,--op kunnen bezuinigen zonder daar echt de zaak zodanig te ver schralen dat er een hele hoop zaken weg gaan vallen. Met betrekking tot de hondenbelasting misschien even een stukje historie waarbij misschien de jaartallen niet helemaal juist zijn. In 1983 was volgens mij het heffingenniveau 55, Ik dacht dat dat ook in het voorstel stond. We hebben om streeks 1989 of 1990 gemeend om dat terug te moeten brengen omdat er een verbod op uitwerpselen binnen de kom of de ge meentegrens, dat is niet juist maar in elk geval binnen de bebouwde kom kwam. Met daar in plaats voor gesteld dat daar een ruimmiddel bij moest zijn. Toen hebben we gezegd ter be vordering van een en ander vinden we dat de heffing terugge plaatst zou moeten worden. Vijfentwintig procent korting daarop en dan kwam het tarief neer op 42,-- met de nadruk kelijke afspraak dat als daar niet te veel van terecht zou komen, dat het tarief terug omhoog zou gaan. We hebben in 1993 of bij de begroting 1993 voorgesteld om dat te doen. Omdat wij constateerden dat het gedrag en nogmaals, uitzon deringen bevestigen natuurlijk ten alle tijden de regel, in zijn algemeenheid zodanig was dat wij vonden dat de stimule ring die wij daar ingebouwd hadden niet het gewenste resul taat had. Toen heeft de raad ook besloten om dat terug op 57,te brengen. Nu stellen we voor om het naar 72, te brengen. Er liggen een aantal argumentaties onder. Ener zijds is het zo dat bij wet deze belasting mogelijk is. Dat is geen nieuws voor u. Uiteraard is het zo dat ook de uit werpselen van een hond milieubelastend zijn. Dat geldt niet alleen voor een hond. Maar het is wel zo dat je die hond daarvoor kunt belasten. Ik heb dat net ook aangegeven. Daarnaast een aspect, dat is toch ook niet alleen op een eiland zittend maar rondom je heen kijken naar andere ge meenten. Kijken hoe daar de tariefstelling is. Dat hebben we gedaan. Dat is dus de argumentatie waarom we verhoogd hebben en als laatste en door sommige als enig middel naar voren gebracht het feit dat het een dekkingsmiddel is om het tekort in de begroting te verkleinen. Ik denk dat er in het voorstel in elk geval ook staat dat er gekeken is naar ta rieven bij andere gemeenten. Daarnaast een laatste aspect wat meneer Somers gezegd heeft over de algemene reserve. Hij bracht dat in relatie dat dat een doelstelling had voor een voorziening in het kader van riool. De algemene reserve is heel duidelijk bedoeld om als algemene buffer te dienen bij een gemeente. Het is ook zo dat daar een minimum omvang be paald is door de provincie die je moet hebben. Dat is een bepaald percentage van de gemeentelijke omzet. Laat ik het zo maar even uitdrukken. Het is niet zo dat die bedoeld is nu riolering. Daar is de investeringsreserve voor bedoeld. Maar u mag daar in tweede instantie rustig op terugkomen. Met betrekking tot Gemeentebelangen, die hebben met name ook iets gezegd over die subsidies. Subsidies op maat is dat daar genoemd.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 107