Als gevolg van een extra verhoging van het door te berekenen uurtarief. Daarnaast, de burgemeester heeft al een paar keer gezegd, de reorganisatie. In de envelop die voor u ligt voor de raad van volgende week, daar staat het een en ander ook cijfermatig enigszins onderbouwd. Dan kunt u daar ook het een en ander uit lezen. Ook dat zal hoe dan ook structurele kosten met zich meebren gen. Met betrekking tot die circulaire van september, dat Werkvoorzieningsschap en de reorganisatie, zullen wij in de voorjaarsnota bij u terugkomen. Het zal duidelijk zijn dat we dan niet meer spreken over maatregelen die we bij de in woners van Halsteren neer kunnen leggen, maar dat dat gewoon zaken zijn waar wij binnen de begroting oplossing voor moe ten zien te vinden. We zullen daar ons best voor doen, maar die zijn niet meer door te berekenen in ieder geval. Daar moeten we zelf oplossingen voor zoeken. Dan naar de Groepe ring Leefbaarheid. U hebt gezegd, dat is heel gemakkelijk om de tekorten maar af te schuiven naar de burgers. Ik wil dat toch wel nuanceren. We hebben een tekort gepresenteerd van 420.000,--. We hebben ook aangegeven dat het met name ver oorzaakt wordt door kortingen van de rijksoverheid. Van die 420.000,-- is het zo dat we een goede 150.000,inder daad afschuiven naar de burgers van de gemeente Halsteren. Maar 270.000,-- in elk geval proberen op een andere manier te dekken. Het verhaal is toch wat genuanceerder dan meneer Somers weergaf. Met betrekking tot het aspect van 11.300,- - of 17.300,-- van het afvoeren van de renovatie van de velden, daar is ook een vraag over gesteld bij het onderzoek van de begroting. Daar was meneer Somers helaas niet bij aanwezig, maar daar is in elk geval toegelicht dat 11.300,juist is. Dat heeft te maken met een andere afschrijvingstermijn. In de investeringslijst heeft dat onjuist ingestaan. De telling die er onder staat die geeft ook wat anders aan. Maar er is in het onderzoek van de begroting in elk geval een toelich ting op gegeven. Met betrekking tot muziekonderwijs heeft hij namens de Groe pering Leefbaarheid voorgesteld 20.000,-- meer te bezuini gen. Het lijkt ons gezien de functie van het muziekonderwijs en de wijze en mate waarin je daar vanuit de gemeente vorm aan wilt geven, geen goede zaak omdat daar natuurlijk ook een bepaalde ondergrens aan zit. Ik denk dat die ondergrens, als je inderdaad vind dat dat belangrijk is, die scholing voor muziekonderwijs, dat je daar nu toch niet verder op zou moe ten bezuinigen. Datzelfde geldt in grote lijnen ook voor het bezuinigen op subsidies van 125.000, Ik denk dat als u ziet de afweging die we opnieuw gemaakt hebben in het kader van de herijking van de subsidies, dat de commissie Welzijn in elk geval toch heel zorgvuldig is met die zaken en pro beert een evenwichtig geheel in stand te houden. In dat ka der zie ik in elk geval geen oplossing tenzij je echt wezen lijke keuzes maakt en zegt, hier doen we als gemeente hele maal niets meer aan.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 106