40 De korting is de grootste die de rijksoverheid gepleegd heeft voor het jaar 1994, zelfs groter dan de voorgaande. Er wordt nu gesproken dacht ik over vierhonderd miljoen en de voorgaande was tweehonderdzevenentwintig miljoen. Dat was daarvoor de grootste. Het is bijna een verdubbeling van de grootste korting die ooit opgelegd is naar de gemeente toe. Wat is er verder te onderkennen in het rijksbeleid. Toch wel een verschuiving van met name specifieke uitkeringen via het gemeentefonds naar gemeenten toe en koringen daarop. En het laten ontwikkelen van een eigen heffingenbeleid binnen ge meenten. Dat zal ook voor gemeenteraden wennen zijn omdat dat inhoudt dat er gewoon vanuit de gemeenten inderdaad zwaardere lasten gelegd zullen worden bij de burgers. Dat is op zich nogmaals geen probleem als daar lastenverlichtingen tegenover staan die het rijk bij diezelfde burgers legt. Er is in dat kader in de miljoenennota het een en ander ge schreven hoe men daarover denkt en inmiddels is er ook een reactie bam de V.N.G. bekend. Ik weet niet of u die van de week gevonden hebt in het binnenlands bestuur. Daar zat een heel catern in dat met name de reactie inhield van de Ver eniging van Nederlandse Gemeenten op de miljoenennota. Allerlei onderwerpen waren daar aan de orde. Als u die niet gekregen hebt dan zou ik zeggen klop even bij de secretaris aan dan is die denk ik graag bereid om een co- pietje aan u te geven. Dan kunt u zien hoe in elk geval de vereniging waar wij ook lid van zijn hoe die reageren rich ting miljoenennota en allerlei zaken aankaarten. De Groepe ring Leefbaarheid heeft in dat kader ook een motie voorge legd en ik denk dat het een goede zaak is om datgene wat ook nogmaals de V.N.G. in zijn reactie verwoordt. Dat is, hoever kun je gaan in het leggen van bezuinigingen bij gemeenten, om dat te ondersteunen via een motie. Ik heb daar in elk ge val geen enkel probleem mee. Nogmaals, het is wel zo dat onze vereniging ook daar al fors op gereageerd heeft. Nog een punt voor ik met de fracties begin. Dit is de begroting, die is op een bepaald moment gemaakt. Die is op een bepaald moment naar u toegestuurd. Zonder echt nog meer zwarte wol ken hierboven te hangen, wil ik toch zeggen dat er inmiddels een september-circulaire ontvangen is over het gemeentefonds die niet positief uitvalt voor onze begroting. Dat is zo'n kleine 25.000,negatief. U hebt van ons een stuk gehad over de voornemens van het rijk in het kader van de afval stoffen om daar een heffing per ton op te zetten. Dat zou voor de gemeente Halsteren 108.000,-- betekenen. De Tweede Kamer moet daar nog wel even over discussiëren en de Eerste Kamer, maar onze regering gaat er vanuit dat dat 1 januari in elk geval ingevoerd gaat worden. Wij kunnen die dan niet meer in een afvalstoffenheffing duwen die we nu vandaag vaststellen. Maar de mogelijkheid is niet uitgesloten dat dus 108.000,-- niet meegenomen wordt in de afvalstoffen heffing. Dat hebben we dan te danken aan het rijk. Inmiddels is ook het Werkvoorzieningsschap, ik hoop dat ik het nu goed uitspreek, nog met een aanvullende rekening gekomen die voor de gemeente Halsteren inhoudt ongeveer een 100.000, extra lasten.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 105