36 Wij hadden ons in elk geval ook al voorgenomen, we luisteren tussen de regels door dat u het er al wel mee eens bent, om het Streekgewest te laten weten dat in elk geval de gemeente Halsteren daar geen voorstander van is. Wij vinden, zoals de provincie dat ook altijd gezegd heeft en volgens onze beste informatie nog steeds zegt, dat eerst het proces van de gemeentelijke herindeling in elk geval in hoofdlijnen moet zijn uitgekristalliseerd en dat je pas daarna aan het in elkaar schuiven van het Streekgewest begint. Dan kun je na melijk ook dat schaalvoordeel behalen dat je zegt, nu zijn er nog zoveel gemeenten over dat je toch enige greep op die schaal houdt. Als je er vanuit gaat dat de helft van die ge meenten zou vervallen dan blijven er nog twintig of negen tien. Dat zijn er nog heel erg veel. Het mooiste plaatje zou wat mij betreft zijn, maar goed, kennelijk kan het in Bra bant allemaal alleen maar groter worden. Maar het ideale plaatje is voor mij een Streekgewest met gewoon wat minder gemeenten waardoor je dat Streekgewest ook op een veel di rectere manier kunt besturen. Dat je de deelnemende gemeen ten allemaal of toch grotendeels allemaal een lid in het dagelijks bestuur kunt leveren en dat je weet wat er ge beurt. Dat is kennelijk een gepasseerd station. Ten aanzien van die burgerleden hecht ik er toch nog aan om op te merken, althans de burgerleden waar het gaat om de commissiestructuur, dat dat niet financieel gemotiveerd is. dat hebben we wel degelijk gedaan op basis van inhoudelijke argumenten. Daar hebben we in de commissie al uitgebreid over gesproken. Maar ook, daar wordt nu gemakshalve aan voorbij gegaan, we hebben natuurlijk toch behoorlijke dis cussies gehad aan de start van deze periode over de bezet ting van de commissies. Dat is gewoon aanleiding er voor geweest dat wij het in het vooruitzicht hebben gesteld. Dat wij over die commissiestructuur wat zouden gaan doen. Een van de elementen die toen aan de orde was is gewoon het feit, dat moeten we toch ook genoemd hebben, dat er natuur lijk geen weerspiegeling is van de machtsverhouding zoals de kiezer die heeft neergelegd in deze constructie. Dan kun je zeggen ja, goed, dat nadeel dat weegt op tegen het voordeel. Dat mag je inderdaad gerust vinden, maar ik vind dat toch wel een heel zuiver politiek argument wat niets met bezuini gingen of zo te maken heeft. Ik ben het helemaal met u eens dat wij voorzichtig om moeten gaan met de gebouwen die we hebben. Aan de andere kant en u komt dan terecht bij de sloop van de Viersprong. Wij zijn nog in gesprek met het bestuur van de Viersprong. Ik neem aan dat dat in oktober zal plaatsvinden. Wij zullen op grond daarvan kijken hoe we daar dan verder mee moeten. U heeft een aantal punten ge noemd over de herinrichting van de Dorpsstraat. Wij hebben daar natuurlijk een hoorzitting over gehad. Daar zijn alle vijven en zessen die daarbij aan de orde kunnen komen aan de orde geweest. Die zijn door de stedebouwkundige meegenomen. Ze zijn nu bezig om gewoon het ontwerp te maken en ik denk dat het eerste moment waarop wij er hier weer over praten dat is op het moment dat we weten hoe het ontwerp er uit gaat zien.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 101