35 Nu komen we in de situatie terecht dat je als er een gat in de weg is je gelijk een brief krijgt van de advokaat van, kan ik even vangen. Dat is natuurlijk het andere uiterste. Er is ook nog gesproken over de presentiegelden. Over of al of niet de mogelijkheid aanwezig is om presentie geld te betalen aan leden die in een commissie zitten. Daar is de gemeenteraad geheel en al vrij in. De gemeenteraad kan bij verordening vaststellen van we stellen die en die com missies in en daar wordt een vergoeding voor betaald. Als je besluit om een vergoeding te betalen dan is die aan bepaalde regels gebonden, dan mag die maximaal zo hoog zijn en mini maal zo laag. Maar als de gemeenteraad zegt van wij vinden het niet nodig gezien het belang van het werk of anderszins dat vergoedingen betaald worden, dan worden er geen vergoe dingen betaald. Dat staat niets in de weg. Dan kom ik bij mevrouw de Koning. Die heeft ook gesproken over de herindelingsperikelen en dergelijke. Ik ben daar ook op ingegaan. Ook waar het gaat om de uitbreiding van het personeel, dat heb ik gezegd hoe dat in de vork steekt. Dat heeft niets met die reorganisatie te maken maar met autonome ontwikkelingen die daar los van staan. Ik denk dus ook dat het zeer onverstandig zou zijn om die post te halveren. U kunt er verzekerd van zijn dat wij dat al zeer minimaal hebben bekeken en echt het meest noodzakelijke daarin neer gezet hebben. Dat in het licht van die ontwikkelingen zoals ik die net noemde, zonder meer noodzakelijk is. Dat leidt er natuurlijk niet toe dat je een goed personeelsbeleid wat in houdt, het terugdringen van ziekteverzuim, het optimaal mo tiveren van je mensen, dat je dat achterwege moet laten. Dat moeten we ook doen. Er zijn op dat punt ook afspraken ge maakt met leidinggevenden, dat niet iemand zo maar weken weg kan wezen zonder dat er iemand aan de bel trekt. Dat is al lemaal geregeld. Nu is dat een moeizame zaak. Er zijn hele mooie resultaten te behalen met het consequente verzuimbe leid. Wij zijn daar nog maar net mee begonnen dus het is niet goed mogelijk om te zeggen van, dat is volgend jaar ineens allemaal veel beter. Maar we houden wel zeer nadruk kelijk de vinger aan de pols. Dan is er ook gesproken, dat heeft ook meneer van Tilburg gedaan, over de samenvoeging van het stads- en streekgewest Dat is natuurlijk een zaak die ons ook met grote zorg ver vult. Hoe je ook over gemeentelijke herindeling mag denken, vast staat dat het natuurlijk niet mogelijk is om op een fatsoenlijke manier met 39 gemeenten een overheidsorgaan te sturen. Hoe dan ook. Dat zou namelijk gebeuren als volgens de krantenberichten op 1 januari 1995 die twee gewesten in elkaar moeten zijn geschoven, dan zijn noch in Breda noch hier de herindelingsvoorstellen van kracht dus dan krijg je dat een nieuw orgaan wat helemaal nieuw opgebouwd moet worden, dat wordt opgezadeld met een bestuurstructuur die volstrekt onhandelbaar is. Die er alleen maar toe leidt dat een aantal mensen die daarvan in de top zitten uiteraard dan gewoon hun gang kunnen gaan, want wat is er natuurlijk mooier dan een Poolse landdag via verdeel en heers iedere keer naar huis te sturen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 100