GEMEENTE HALSTEREN NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DERAAD "DERGGIEENTE HALSTEREN,GEHOUDEN OP DINSDAG 9 AUGUSTUS 1966 TA 20.'00 UUR TEN GI3IU3NT3HÜJZS. E" :r AANUEZIGs VOORZITTER: Dre.'A.L.Heidens, burgemeester SECRETARISJ.van Elzakker LEDEN- P.v.d.Watering en J.II.P.v.Nezel, wethouders sv G. J.IS.H.Bogers, II.v.Elzakker, C.Heijligers, G.v.Isselt, P.v.d.ICreeke, iï.IIoerbeek, A.P.PoRoosenboom en A.v.&.Ueegon. AFNEZIG met kennisgeving; Code ICoijzer, J,S.Schetters en J.A.v.Gorp. A=g=J_N=D=A£ 1Vaststelling notulen 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3» Onderzoek geloofsbrieven en beslissing toelating (op)nieuw benoemde raadsleden 4. Voorstel tot het verlenen van financiële faciliteiten aan de Uoning- stichting Halsteren i.v.a, de bouw van bejanrdenwoningen in Lepelstraat 5. Ilachtiging tot het aangaan van kasgeldlcningen 60 Voorstel tot het vaststellen van oen verordening ter bevordering van de doorstroming van huurders van goedkope naar duurdere woningen 7. Intrekking delegatiebesluit dd. 6 april- 1965 inzake zekerheids stelling en vaststelling nieuw besluit 8. Voorstel tot aan- en verkoop gronden 9« Voorstel inzake subsidiëring bejaarden 10. Voorstel tot wijziging van de salarisverordening 1962 11Voorstel tot het beschikbaarstollen van de benodigde kredieten ten behoeve van de rk.kleuterschool ::De Boskabouter en vast stelling wijziging begroting 12. Voorstel tot hot verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920 am het bestuur van de rk.St.Jozefschool voor uitbreiding van leer- en hulpmiddelen i.v.m. toename van het aantal leerlingen en vaststelling wijziging begroting. 13. Voorstel tot het verlenen van medewerking ex art.72 van de Lager-onderwijswet 1920 am het bestuur van de rk. meisjesschool te Lepelstraat voor de bouw van een nieuwe school ter ver- vanging van de huidige 14» Voorstel tot wijziging van de begroting OPENING a De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 1. VASTSTELLING NOTULEN Het lid Roosenboom vraagt of hot mogelijk is naderhand terug te lcomon op een uitvoerig voorgelezen verhaal. Hij voelt zich namelijk niet bij machte om dit direct te doen nadat het hole stuk is voorgelezen. De voorzitter zegt da/t men zo kwiek moet zijn om dit te doen zolang het stule aan de orde is en anders via de bepalingen in hot reglement van orde in een volgende vergadering. 36 rJ

Raadsnotulen

Halsteren: Notulen gemeenteraad, 1960-1996 | 1966 | | pagina 47