De voorzitter merkt op dat ondanks dit schrijven is ingekomen het reeds in 'de bedoelï&g heeft gelegen om dit punt in deze vergadering af te handelen. Helaas is dit nipt gelukt. Dit punt zal dus in de eerstvolgende raadsvergadering, welke ver moedelijk eerst in augustus zal worden gehouden, afgehandeld worden. Omtrent deze aangelegenheid is door wethouder van de Watering reeds uitvoerig verslag uitgebracht alsmede bij andere gemeenten inlichtingen gevraagd. Momenteel wordt al het^ feitenmateriaal nog bestudeerd door de afdeling financiën. Het lid van Isselt informeert of de in augustus te treffen subsidiemaatregelen voor geheel 1966 zullen gelden. De voorzitter antwoordt dat dit niet is uitgesloten. Het lid Roosenboom merkt op dat hij bij de agenda niets heeft gevonden omtrent het voeren van zijn interpellatie, toch zou hij hieromtrent nog graag nader geinformeerd worden. De voorzitter zegt dat in de vorige raadsvergadering de inter pellatie nadrukkelijk is toegezegd en dat men het antwoord van het college bij de stukken kan vinden. Het lid Roosenboom verzoekt omtrent deze aangelegenheid het woord te mogen voeren. De voorzitter zegt dit toe na afhandeling van de overige punten van de agenda. VOORSTEL TOT HET VOEREN VAN EEN RECHTSGEDING :J Het lid de Keijzer heeft vernomen dat men herhaaldelijk over de prijs heeft gesproken. Hij vraagt zich af wat herhaaldelijk is. ;:^trro 1 w De voorzitter antwoordt dat 2 maal reeds herhaaldelijk is. Het lid de Keijzer zegt dat een onteigeningsprocedure lange tijd zal vergen. Voor 51.000,- schadevergoeding koopt Suijkerbuijk geen nieuw spul» In principe is spreker eèn vijand van onteigenen en moet het volgens hem toch wel mogelijk zijn om met betrokkene tot een vergelijk te .Komen. Hij vraagt zich af of het college wel de nodige moeite hëefl- gedaan om met deze man tot overeenstemming te komen of is pok tij hem slechts het gebruikelijke briefje twee maal toegestuurd"ofis'hij ook wel eens uitgenodigd om te komen praten met het college om zijn grieven naar voren te brengen en om te informeren om welke reden hij mogelijk tot een andere prijs is gekomen en wij juist niet. V De voorzitter antwoordt dat het college inzake de aankopen en onteigeningen een vaste gedragslijn volgt. Het college heeft alle taxaties aan een ingestelde commissie van deskundigen overgelaten, welke commissie het aan te kopen. goed wel dege lijk ter plaatse gaat beKijken en in onderling overleg stel len deze commissie-leden een prijs vast. Het staat de tegen partij vrij om met een andere prijs te komen. Het college zal dit doorgeven aan de commissie die deze prijs met de nodige argumenten wederom zullen.bekijken of ze wel reëel en aan vaardbaar zijn. Het lid de Keijzer dacht toch dat Suijkerbuijk een andere prijs had genoemd. De voorzitter antwoordt dat deze prijs aanzienlijk hoger lag dan onze prijs en dat deze ook geen reele indruk wekte. De prijs is echter bekeken en er is besloten er niet op in te gaan. -.c

Raadsnotulen

Halsteren: Notulen gemeenteraad, 1960-1996 | 1966 | | pagina 32