GEMEENTE HALSTEREN ê=MJLM 4» NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN, GEHOUDEN OP DINSDAG 24 MEI 1966 TE 20.00 UUR TEN GEMEENTEHUIZE. AANWEZIG;Voorzitter: Secretaris: Leden Drs.A.L.Heidens,burgemeester J.van Elzakker P.van de Watering en J.M.P. van Wezel, wethouders G.J.M.H.Bogers,M.van Elzakker, J.A.van Gorp, CJ.Heijligers G.A.van Isselt, C.J.de Keijzer, P.v.d.Kreeke, A.P.P.Roosen boom en A.J.H.v.d.Weegen. AFWEZIG: met kennisgeving: M.P.C.Moerbeek en J.Schetters 1Vaststelling notulen 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Wijziging van de verordening op de keuring van waren 4. Voorstel tot wijziging van de verordening vergoedingen brandweerlieden 5. Voorstel tot aan- en verkoop van diverse percelen 6. Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor het kanaalschap "De Eendracht:; 7 Voorstel tot het vaststellen van de vergoeding ex artikel 101 bis der Lager-onderwijswet 1920 voor de rk meisjesschool te Halsteren r-A 8. Voorstel tot het verlenen van medewerking ex artikel 50 van de Kleuteronderwijswet aan de Stichting Katholieke Scholen te Halsteren voor de uitbreiding van de tijdelijke huisvesting van de kleuterschool "De Boskabouters" met één lokaal. Voorstel tot het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920 aan het bestuur van de rk jongensschool te Lepelstraa.t voor de aanschaffing van een kast voor de hoofdenkamer Voorstel tot het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920 aan het bestuur van de rk meisjesschool Lepelstraat voor het aanschaffen van nieuwe leermiddelen en vaststelling begrotingswijziging 11Voorstel tot het van toepassing verklaren van de afbouw van de huurcompensatie voor jeugdig personeel. 12. Voorstel tot het verlenen van subsidie aan de plaatselijke bibliotheken en tot het nemen van een principebesluit voor de vestiging van een openbare leeszaal. 13. Voorstel tot het verlenen van garantie aan de Woning stichting Halsteren voor het aangaan van een geldlening. 14. Voorstel tot het verlenen van financiële faciliteiten aan de Woningstichting Halsteren bij de realisering bejaarden woningen en bejaardenflats. 15. Voorstel tot deelname in het aandelenkapitaal van de n.v. Vliegveld Seppe. 16. Wijzigingen gemeentebegroting. 9. 10. 12

Raadsnotulen

Halsteren: Notulen gemeenteraad, 1960-1996 | 1966 | | pagina 23