1VASTSTELLING NOTULEN De voorzitter deelt mede dat van het lid van Isselt een schrijven is ingekomen met de navolgende opmerkingen. Op bladzijde 7> regel 3» schrappen het voord "geen". Op bladzijde 10, na de laatste regel de notulen aan te vullen met: "Het lid van Isselt merkt op, dat bij aanleg van een parallelweg langs de Franseweg in de gemeente Steenbergen, aan de bewoners van deze weg geen baatbelasting is opgelegd en dat aan deze bewoners een hoge prijs per m2 voor de ondergrond is uitbetaald". De raadsleden kunnen zich met deze wijziging en aanvulling verenigen. Zonder hoofdelijke stemming worden hierna de notulen van 14 december 1965 onveranderd vastgesteld, 2. INGEKOiiEN STOKKEN HIT MEDEDELINGEN De voorzitter wenst de raadsleden, ter gelegenheid van de gepasseerde jaarwisseling, zijn beste wensen voor 1966 toe. Gemakshalve heeft hij de zakelijke gegevens betreffende het afgelopen jaar op schrift ge steld en deze de raadsleden doen toekomen. Hij wil hier nog wel iets aan toevoegen. In het belang van de recreatie zal er naar gestreefd worden om de dijken dienstbaar te maken aan de hengelspoit. Wil men momenteel de hengelsport aan de dijk beoefenen dan is het noodzakelijk dat men in het bezit is van een trapvergunning of dat men lid is van een henficelsportvereniging. Getracht zal worden om een stuk dijk vrij te krijgen waarop iedereen kan hengelen. Hieromtrent zijn besprekingen gevoerd met de bandijk en in principe staat men hier welwillend tegen over. Dit alles zal de gemeente echter wel enkele guldens kosten en spreker hoopt dat de raad straks bij een eventueel voorstel zijn fiat hieraan zal verlenen. In 1966 zal er in Halsteren nog geen openbare telefooncel worden geplaatst. Voor dit jaar zijn er voor het gebied van Tilburg tot Cadzand slechts 20 beschikbaar en daar is Halsteren nog niet bij. Wel is echter toegezegd dat men voor 1967 op minstens een telefooncel mag rekenen. Later zal dan ook aan de raad gevraagd worden welke plaats zij de meest geschikte acht. De voorzitter dankt de leden van de raad voor de wijze waarop in het af gelopen jaar de zaken zijn behandeld. Daar vrijwel alle voorstellen van het college, zij het soms gewijzigd, door de raad zijn aangenomen,duidt dit er toch wel op dat de raad groot vertrouwen stelt in de deskundig heid van het college en zijn medewerkersSpreker betuigt hiervoor zijn erkentelijkheid. Hij dankt tevens de hoofden van dienst en alle medewer kers van hoog tot laag voor de wijze waarop zij zich van hun taak hebben gekweten. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor het werk van de vertegenwoordigers van de pers0 Zonder de pers, als schakel tussen de burgers en degenen die de belangen van die burgers naar beste weten en: kunnen dienen te behartigen, zou de democratie niet kunnen leven. Welis waar wordt niet elk raadsverslag door elke betrokkene in gelijke mate gewaardeerd, maar men gelieve te bedenken dat een raadsverslag geen nota riële akte is, doch een flitsend ooggetuigeverslag van de belangrijkste zaken tot stand gekomen gedurende een beperkte tijd in de nachtelijke uren. De ^-ycanzivtter uit de wens dat 1966 voor een ieder een goed jaar mag zijn. Het lid van Isselt dankt de voorzitter voor zijn nieuwjaarsrede, maar nog meer voor de woorden die hij hieraan heeft toegevoegd. Gezien echter de tegenwoordige samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom, in het bijzpnder voor het gebied grenzende aan de Theodorushaven, zag hij graag dat alle aangelegenheden die daarop betrekking hebben bij de raad ter tafel worden voorzitter deelt nog mede dat er van de wandelsportvereniging "de Gazelle een uitnodiging voor de raad is gekomen tot het bijwonen van een vlaamse kermis in het verenigingsgebouw op zaterdag 5 februari 1966 om 15.00 uur. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform de voorstellen van burge meester en wethouders besloten. 3. VASTSTELLING BEDE IJ F SBB GR 0 T IN GEN VAN HET GAS-. WQWTNG- EN GftONUBEURT.TF EN /..LGEMENE DIENST VOOR 1966. De voorzitter stelt aan de orde de vaststelling van de bedrijfsbegrotingen. Zonder hoofdelijke stemming worden de bedrijfsbegrotingen conform het voorstel van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Raadsnotulen

Halsteren: Notulen gemeenteraad, 1960-1996 | 1966 | | pagina 13