-9- Het lid van Wezel deelt mede, dat de grond door de eigenaar is ver pacht en voorlopig door de pachter kan worden behouden. De gemeente heeft deze grond nog niet nodig. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten van het college van re genten vanhet Algemeen Burger Gasthuis een perceel grond te kopen groot 0.81.32 H.A. sectie H nr 352 voor de prijs van 2.800, 5. VOORSTEL TOT HERBENOEMING VAN EEN BESTUURSLID VAN DE GEMEENTELIJKE IN STELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG WEGENS PERIODIEKE AFTREDING VAN L. DE WEERT. De voorzitter verzoekt de leden Baartmans en v.d.Weegen zitting te ne men in het bureau stemopneming. Na gehouden stemming blijkt op de heer L.de Weert 12 stemmen te zijn uitgebracht, zodat hij met algemene stemmen is herbenoemd. De voorzitter dankt de leden Baartmans en van der Weegen voor hun mede werking. 6. VOORSTEL TOT HET OPNEIUW BENOEMEN VAN LEDEN VAN DE COMMISSIE VAN ADVIES BEDOELD IN ARTIKEL 8 VAN DE WOONRUIMTEWET 1947. De voorzitter verzoekt de leden Baartmans en van der Weegen zitting te nemen in het bureau stemopneming. Na gehouden stemming blijken te zijn uitgebracht op de heren: S. van Eekeren» 8 i C.J.Heijligers» 9 C.Lodders: 8 V/. v. d.Weegen: 5 A.Nefs» 10 G.A.van Isselt: 2 A.Verduit: 3 K.van Loon: 6 G.Bogers: 2 M.van Elzakker: 1 C.Nuijten: 1 en A.van Loon 1 stem., zodat de heren S.van Eelceren, 0.J.Heijligers, C.Lodders en A.Nefs zijn benoemd. Daar de opgeinelde commissie uit vijf leden dient te bestaan wordt een volgende stemming gehouden, waarbij een lid en een plaatsvervangend lid worden benoemd. Na gehouden stemming blijken te zijn uitgebracht voor de vacature van lid op de heren v.d.Weegen 5 en K. van Loon 7 stemmen en voor de vacature van plaatsvervangend lid op de heren G.A. van Isselt 1, J.Krinkels 7> K, van Loon 2 en A.Verduit 2 stemmen, zodat de heer K. van Loon tot lid en J,Krinkels tot plaatsvervangend lid is benoemd. Het lid van der Weegen dankt de raad, daar hi j niet is herbenoemd voor het in hem gestelde "mis-vertrouwen" De voorzitter dankt de leden van het bureau stemopneming voor hun mede werking. 7. BESCHIKBAARSTELLING VAN EEN KREDIET VOOR DE BOUW VAN 2 LESLOKALEN TEN BEHOEVE VAN DE R.K. JONGENSSCHOOL TE LEPELSTRAAT. Het lid Bogers zou gaarne vernemen, waar de twee houten leslokalen precies worden gebouwd.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 9