-13- oorzaakt vanwege het vele water. Het lid van Wezel merkt op, dat het in de bedoeling ligt, ter plaatse meer straatkolken te maken of voorzieningen te treffen. De voorzitter heeft hiervan aantekening gemaakt. d. Het lid van Isselt meent dat in een raadsvergadering was besloten dat bij particulieren geen huisvuil meer gestort zou worden. Nu is er een put van Besters in de Melanen in gebruik. De gemeente Halsteren stort daar vuil. De voorzitter kan zich niet herinneren dat het dagelijks bestuur van de gemeente hiertoe besloten heeft. Hij zal hiernaar informeren. Het lid van Isselt weet, dat de gemeente ook huisvuil stort bij een particulier wonende te Moerstraten. De voorzitter merkt op, dat dit niet in de gemeente Halsteren is. De gemeente kan hier voor enige jaren het vuil kwijt. De stortplaats staat gratis ter beschikking van de gemeente. Hier is dus sprake van een centraal punt. Het lid Nuijten weet nog wel een put in Daansbergen te liggen, waarin ook jaren huisvuil gestort kan worden, voordat deze vol is. Het lid van V/ezel merkt op, dat, als er sprake is van een particuliere put, de eigenaar hiervoor toestemming moet geven. Het lid van der Weegen weet nog wel een particulier die gaarne het huisvuil van de gemeente zou ontvangen. Bij hem is zeker voor ruim vier jaar gratis stortgelegenheid. De voorzitter zal gaarne een verzoek hiervoor tegemoet zien. e. Het lid Heijligers heeft vernomen dat in de huizen aan de Zoekweg de buizen, die gelegd zijn vanaf de gemeentelijke gasleiding naar de geijsers zijn afgekeurd. Het lid Segers weet dat over deze zaak iets gaande is. Het gemeente bestuur zal hierover nog een brief ontvangen. Als hij goed geinformccru is zijn de aansluitbuizen te smal; ne zijn nog niet afgekeurd. De voorzitter zal eerst de genoemde brief afwachten alvorens stappen te ondernemen. f. Het lid Hei jligers vraagt wanneer de lichtmasten aan de Kladseweg geplaatst worden. De voorzitter zegt, dat hiervoor al een krediet beschikbaar is. Het lid van Wezel licht toe dat de lichtmasten in januari 1961 gele verd zullen worden. Niets meer aan de orde zijnde en geen der raadsleden meer het woord verlangende sluit de voorzitter te 22.30 uur de openbare vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren op voorzitter secretaris

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 98