3? -12- Dè voorzitter heeft hiervan aantekening gemaakt. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders een krediet ad 14.000,voor de verbetering van de Steenovenweg gevoteerd» ^^gemeentebegroting 1 960. Het lid Lodders begrijpt niet waarom naast de kostenbegroting nog 15^ winst berekend moet worden. De aannemer vraagt toch 840,--? De voorzitter deelt mede dat een aannemer boven het bedrag van de kosten begroting nog 15^> winst mag rekenen. Dit zijn de verdiensten van de aannemer. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders een krediet ad 550,gevoteerd voor de -r verbetering van de ambtswoning van de burgemeester. jziging- gemeentebegroting i960 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders een krediet ad 16.105,50 ten behoeve van de r.k. jongensschool te Lepelstraat en een krediet ad 1.725,-- ten behoeve van de r.k, meisjesschool te Lepelstraat gevoteerd. Bermenmaaier voorzitter wil nog gaarne een punt behandelen en verzoekt wethouder van Wezel deze zaak toe te lichten. Het lid van Wezel deelt mede dat hedenmiddag twee bermenmaaiers van hetzelfde merk op het sportpark zijn gedemonstreerd; éên met een 5 pk motor en êên met een 6-g- pk motor. Tijdens de demonstratie is gebleken dat de machine met de 6-5- pk motor het beste aan de gestelde eisen voldoet. Dit is niet omdat er een 6-g- pk motor inzit maar omdat deze voor het doel waarvoor hij gebruikt moet worden, het geschiktst is. Deze bermenmaaier kost 2.160er is een krediet ad 2.000,-- gevoteerd. De leverancier geeft een bedrag ad 125,-- voor de oude bermenmaaier zodat f 35»te weinig is gevoteerd. Spreker verzoekt de raad dit kleine bedrag alsnog beschikbaar te stellen. Het lid Lodders vraagt of de leverancier dit bedrag niet wil bijbetalen voor de oude maaier. Het lid van Wezel antwoordt dat hierover is gesproken maar dat de lever ancier hiertoe niet genegen is. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming een bedrag ad 35,gevoteerd als completering van het reeds eerder beschikbaar gestelde bedrag voor de aanschaf van een bermenmaaier. 9. RONDVRAAG. a. Het lid van der Weegen weet dat alle eigenaren van de Molenbaan gaarne een strook grond langs de Molenbaan willen afstaan om deze weg verbreed en verbeterd te krijgen. voorzitter zal hiernaar een onderzoek laten instellen. k. Het lid van der Weegen zou gaarne zien dat de bomen, die staan aan de westkant van de Zandstraat, zouden worden gerooid. Deze hangen erg laag en zijn hinderlijk voor de voetgangers. Na rooiing zou het trottoir verbeterd kunnen worden wat zeer aanbevelenswaardig is. De voorzitter heeft hiervan nota genomen. c. Het lid van Is3elt heeft tijdens een zware regenval van de laatste dagen gemerkt, dat de Kerkstraat nabij de kolenhandelaar Veraart en de Lepelstraatseweg nabij de Wed.Akkermans ontzettend hinder ver-

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 97