Het, lid. Nui.jten hoopt-dat de gemeente met de aansluiting niet langer zal wachten dan noodzakelijk is. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders een krediet ad 3.000,-- gevoteerd. 41e wijziging gemeentebegroting 19-60 De voorzitter licht' 'toe dat de hier bedoelde werkzaamheden niet door de huilVerkavelingscommissie worden betaald. Het lid Lodders vraagt of de wegencommissie in déze is gehoord. Het lid van Wezel antwoordt ontkennend. Terloops is deze kwestie wel eens in de.'Wegencommissie aan, de orde geweest, maar een definitief advies is nimmer gevraagd. Echter hoopt hij dat de leden van deze commissie thans geen bedenkingen zullen maken. Het gaat hier om een dusdanig belang dat hij meende tegen deze gang van zaken geen bezwaar te moeten maken. De voorzitter vraagt of de leden van de wegencommissie nog iets willen zeggen. Het lid-van der Weegen is van mening dat dit niet de weg is die gevolgd moet worden; hij bbtreurthet, f Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders een krediet ad 5»060,-- gevoteerd. 42e wijziging gemeentebegroting 1960 in:, .v.: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders-besloten een krediet ad 612voor aanschaffing van bureaubenodigdheden te voteren. 43e_wijziging gemeentebegroting i960 Zonder jioofdelijke stemming ¥ordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders een krediet ad. 2.000,voor de bouw van een opslagplaats voor destructiemateriaaL o.p. het terrein van de rioolwaterzuiveringsin stallatie gevoteerd, 44e_wijziging gemeentebegroting i960 Het lid Huijten vraagt of de Steenovenweg, alvorens deze wordt verhard, wordt uitgekist. Het lid van 17ezel zegt, dat het gevraagde krediet hiervoor te laag is. De raad kan dan beter dit besluit niet nemen wanneer de andere leden eveneens'zó denken. Le voorzitter licht toe dat deze weg in het 2-g- km-plan ligt; het is thans niet mogelijk de weg zoals het oorspronkelijk in de bedoeling lag, te verharden. De cultuurtechnische dienst is hier tegen in verband met de nieuwe structuur-ontwikkeling ter plaatse. Het lid van der Weegen zou er op willen aandringen de weg zeker niet hoger te leggen dan die nu ligt. Op het ogenblik gebeurt het met zware regenval dat het water van de weg in de huizen loopt. De voorzitter zegt toe met de opmerking rekening te houden. Het lid van Elzakker is er eveneens van overtuigd, dat, wanneer de weg verlaagd moet worden het gevraagde krediet te laag is. Het lid Lodders zou als oplossing suggereren om een gootje langs de weg te maken. Het lid Baartmans vraagt hoe het staat met de verbetering van de Boven- Groenewoudseweg. De voorzitter zegt, dat dit een particuliere weg is. Het lid Moerbeek verzoekt het gemeentebestuur met de heer Hoedelmans ©verleg te plegen om een verbetering van zijn uitweg op de Steenovenweg te verkrijgen. Dit is zijn wens.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 96