9 -10- grond zou aanvankelijk als recreatieterrein in gebruik worden genomen maar nu wil men er een moestuin van maken. Het lid Lodders zou toch gaarne zien dat de gemeente bemiddeling blijft verlenen- tussen het gasthuis en de Stichting Vrederust. Hij-zou de gron den van.het gasthuis en de Stichting Vrederust onmiddellijk aan elkaar willen laten grenzen. voorzitter zegt dat dit inderdaad geschiedt. De stichting Vrederust had liever, een andere oplossing gezien en de grond die de gemeente nu aan het gasthuis verkoopt willen kopen. Spreker stelt voor dit agendapunt tot de volgende raadsvergadering te laten rusten. Wat het gasthuis de gemeente heeft te schrijven is nog niet bekend. Na ontvangst van deze brief kan deze zaak in zijn geheel opnieuw worden bekeken. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming dit punt van de agenda afgevoerd, 8. WIJZIGINGEN GEMEENTEBEGROTING jziging_gemeentebegroting i960 Het lid Lodders informeert of de vergoeding inderdaad in verhouding staat tot het aantal af te leggen kilometers. ■^e voorzitter antwoordt dat het college van gedeputeerde staten van Noord-Brg,bant dit bedrag voorstelt. Als de raad zich hiermede kan ver enigen, zal dat college geen bedenkingen maken. Het lid Nefs vindt het wel vreemd dat door het bestuur van de N.C.B. te Tilburg en het bestuur van de plaatselijke R.K.J.B. een subsidie van 25Ojuwordt gevraagd. secretaris licht toe dat dit het bedrag is dat aan de Stichting Sportpark is betaald te weten voor het gebruik van de sportvelden en de exploitatie van de consumptietent, Het lid Lodders gelooft dat het lid Nefs deze zaak van de verkeerde kant bekijft. Naar zijn mening is het bedrag billijk. De voorzitter merkt op, dat dé.Stichting Sportpark volgens vastgestelde •'.tarieven te werk gaat, jHet lid Nets vindt het bedrag te hoog. Het voorzitter vindt het tegendeel. Het gehele sportpark is de gehele dag gebruikt; verder heeft het zelf de consumptietent mogen exploiteren het geen de stichting altijd zelf doet. Het lid van Isselt meent dat er al een raadsbesluit hiervoor was genomen, voorzitter deelt mede dat dit besluit op een andere sportdag betrekking heeft. Hierna wöxdt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burge- meester en wethouders besloten. n..;/; 1960 - Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester ©n wethouders besloten het gemeentelijk aandeel in de premie voor woning verbetering en -splitsing te voteren. ^OS.^iyziging^ gemeentebegroting i960 Het lid Nuijten informeert of de uitbreiding van de riolering geschiedt ten behoeve van de in aanbouw zijnde woningen nabij de Boven-Groenewoudse- w eg. De voorzitter antwoordt bevestigend. Het lid Nuijten vraagt vervolgens hoe het dan ,staat met de aanleg van de riolering nabij garage de Weert. De voorzitter zegt, dat de aanleg hiervan niet kan geschieden in verband me de MelanenkwestieZo gauw de Melanen eigendom van de gemeente is kan deze zaak ter hand genomen worden>;>^<~.- r sxs,s*

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 95