VOORSTEL TOT VERKOOP EN RUILING VAN GROND, De voorzitter stelt voor dit punt van de agenda af te voeren. Het bestuur van Huize St Elisabeth heeft telefonisch medegedeeld, dat de gemeente omtrent de verkoop en ruiling van de grond nog een nader schrijven kan verwachten. Deze brief is nog niet ontvangen; het is raadzamer eerst de inhoud hiervan te kennen alvorens een raadsbesluit te nemen. Het lid Lodders zou toch gaarne het een en ander omtrent dit agendapunt wille# zeggen. Hij heeft altijd het gevoel gehad dat de raad Huize St Elisabeth bij zijn uitbreidingen heeft willen helpen. Nu hij het voorstel van burgemeester en wethouders heeft gelezen is hij voor deze zaak op de voorgestelde, manier niet meer enthousiast. De grond, die Huize St Elisabeth gaat kopen moet het met goud betalen. Hij denkt o.a. aan de kosten voor het"maken van een afrastering, de aanleg van een uit weg, het pachtvrij maken van de grond, overdracht van de grond. Hij vraagt zich af of de gemeente wel goed do-et vap het bestuur van Huize St Elisabeth voor de grond 3,50 per m2 te vragen. Dit is toch niet redelijk tegenover het bestuur van het neurosensanatorium. De voorzitter hoopt in de komende raadsvergadering met een voorstel te komen dat zal resulteren in een belangrijk besluit. Hij denkt aan nieuw bouw waarmede Huize St Elisabeth zeer is gediend. Spreker schetst voorts de gang van zaken en zegt, dat de" ruiling van deze gronden geschiedt op verzoek van het gasthuis; deze gronden zijn gelijk aan waardewanneer men de 6000 m2 te verkopen grond stelt tegenover de 7000 m2 grond gelegen aan de Kannewielseweg. Op het verzoek van het gasthuis om de aan te brengen afrastering voor gemeenschappelijke rekening te nemen is door de gemeente eveneens ingegaan terwijl zij daar de grond voor de toegangs wegen al tegen zeer gereduceerde prijs t.w. 1,-- per m2 verkoopt. Wat de transportkosten betreft kan spreker mededelen dat deze altijd voor re kening van de koper komt. Dit is usance. De pacht van gronden eindigt per november 1962. Door de voorwaarde op te nemen dat de gronden pacht vrij gemaakt moeten worden, wordt voorkomen, dat de pachter na de pacht- termijn nog een optie van 6 jaren verkrijgt. De raad moet elke handeling niet op zich bekijken. Alles moet gezien worden als êên besluit,- Daarbij gaat het om de plannen van het gasthuis gerealiseerd te krijgen. Het voorstel van burgemeester en wethouders kan dan als een zeer bevredi gende oplossing gezien worden. Het lid Lodders prijst de moeite dat het gemeentebestuur gedaan "heeft om voor het gasthuis een bevredigende oplossing te vindon. Maar dit alles neemt bij hem de gedachten niet weg dat op de grond, die de ge meente aan het gasthuis overdraagt, zulke hoge kosten komen te drukken, dat het gasthuis deze onmogelijk kan dragen. Spreker hoopt dat het gemeentebestuur straks in het nieuwe voorstel aan de raad inzake grond ruil ook enige nuancering heeft toegepast. Het lid Lodders informeert of de over te dragon grond geschikt is voor moestuin en nog ontgonnen moet worden. Het lid van Y/ezel antwoordt, dat de grond cultuurrijp is. Ontginnen is niet noodzakelijk. Het lid Nuiiiten is van gedachte dat de gemeente niet gebaat is bij de grond aan de Kannewielseweg, Wat móet de gemeente met deze grond doen? Het lid van Wezel ziet hier geen nadeel. Het lid van der Weegen vraagt of de afrastering in opdracht van de gemeente wordt geplaatst. De voorzitter zegt, dat het gasthuis heeft gesuggereerd om de afrastering voor gezamenlijke rekening; te .nemen. 1 Het lid Lodders stelt, voor de grondruil-kwestie nog eens grondig te bekijken alvofens met een nieuw voorstel te komen. Het lid van Wezel is van mening dat het gasthuis er spijt van zal krijgen, wanneer hij deze gelegenheid voorbij laat gaan. De aan te kopen

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 94