ai -8- van het Lager-onderwijs irreëel. Een gymnastieklokaal hoort daar te staan vraar het centrum van een kerkdorp is gelegen. Men mag toch niet :..r ^yan: de. kinderen van Lepelstraat verlangen dat zij naar Halsteren komen om gymnastiekonderwijs te ontvangen. De voorzitter begrijpt zeer goed dat het lid van der Weegen hier een lans. .wil breken voor de kinderen van Lepelstraat. Hij kan hem gerust stellen met.de mededeling dat het dagelijks bestuur van de gemeente ook gaarne had gezien dat in Lepelstraat zo gauw mogelijk een gym nastieklokaal werd gebouwd. Het gemeentebestuur heeft de schoolbe sturen van Lepelstraat zelfs gestimuleerd een dergelijk verzoek in te dienep. De inspecteur van het Lager-onderwijs gaat niet van zijn eigen gevoelen uit5 hij moet rekening houden met het beschikbare bouw volume en het in deze te voeren landelijk beleid. Dit komt dan hierop neer dat eerst gymnastieklokalen worden gebouwd1 ten behoeve van het middelbaar onderwijs, daarna pas ten behoeve van het lager onderwijs en dan nog eerst ten behoeve van de volledig bezette scholen. Hieruit kan de raad dus concluderen dat te Lepelstraat .voorlopig geen nieuw gymnastieklokaal komt. Het heeft-geen zin om toch een besluit te nemen waarbij de raad zijn medewerking verleent bij de bouw van een gymnas tieklokaal te Lepelstraat. Dit besluit effectueert in niets. Het lid Lodders stelt voor een lokaal voor dit doel te. huren, De voorzitter deelt mede dat hét gymnastiekonderwijs te Lepelstraat nu niet uit'de gedachte van de inspecteur van het lager onderwijs is. Integendeel, hij zou omtrent deze zaak contact opnemen met de consulent inzake lichamelijke oefening. Misschien is een oplossing te vinden door middel van de twee oude lokalen van de jongensschool. Het lid Lodders merkt op, dat dan alleen de kosten van inrichting ter sprake behoeven te komen. Het lid Bogers heeft dezelfde mening als het lid Lodders. Hij zou willen voorstellen thans reeds een besluit in die richting te nemen. De voorzitter zou eerst het advies van de inspecteur van het lager- onderwijs na het contact met de consulent willen afwachten. Het lid van Isselt hoopt dat deze dringende affaire niet op de lange baan wordt geschoven. De voorzitter zegt medewerking toe. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten om geen medewerking te verlenen bij de bouw van een gymnastieklokaal teLepelstraat k' ^en behoeve van de r.k. jongensschool te Lepelstraat Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten de gevraagde medewerking te verlenen. c" Dunchlokaal r.k. meisjesschool te Lepelstraat Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester - ên wethouders besloten de gevraagde-medewerking te verlenen. 5. VASTSTELLING VERGOEDING EN UITGAVEN INGEVOLGE ARTIKEL 101 DER LAGER- ONDERWIJSWET 1920. Zonder hoofdelijke stemming worden conform het voorstel vah burgemeester en wethouders het bedrag der vergoeding over 1959 het bedrag der ver goeding in aanmerking komende uitgaven voor de r.k. meisjes- en jongens scholen in de gemeente.. Halsteren .vastgesteld. 6. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN ZEKERHEID. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 93