32 -7- -,:f dat ovep,deze moeilijke zaak direct contact wordt opgenomen met de aannemer. De voorzitter zegt dit toe. ad. 16 Het lid Lodders informeert of het beschikbare krediet in mindering wordt gebracht van gelden, die de raad gevoteerd heeft voor andere objecten. De voorzitter antwoordt, dat van diverse uitgevoerde werken nog kleine bedragen over zijn: het betreft o.a. materialen, manuren. Het zijn restanten van diverse posten. Het lid Lodders vraagt of dit wettelijk is toegestaan. De voorzitter deelt mede dat de gevoteerde gelden ook gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. De uitbreiding van de verharding van het Maaipad kan zonder bezwaar geschieden. ad. 1:7 Het lid Lodders zou gaarne vernemen hoe groot de vordering van de gemeente op Vonk is. De voorzitter antwoordt: 348,--. Het lid Lodders zou verder willen vernemen op welk bedrag de ad- vieskosten worden geschat. Wanneer dit bedrag ongeveer gelijk is aan het bedrag van de vordering dan zou hij de moeite maar liever:., willen sparen. De voorzitter deelt mede dat de gemeente niet eerder tot procederen kan overgaan dan nadat het te nemen raadsbesluit door gedeputeerde staten der provincie is: goedgekeurd. Wanneer dit1: college van oor deel is dat er geen redelijke kans bestaat om het proces te winnen verkrijgt het raadsbesluit niet hun instemming. Hoe hoog de advieskosten bedragen is niet bekend. Het lid Lodders informeert of het hier gaat om een bedrag wegens verwaarlozing van een van de gemeente gehuurde woning. De voorzitter antwoordt bevestigend. Het is voor de gemeente van groot belang dat hier een principe-uitspraak komt. Het lid Lodders kan zich hiermede verenigen. Het lid van Isselt is eveneens van oordeel dat de gemeente hier handelend moet optreden anders wordt er een precedent geschapen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming de stukken genoemd onder de punten 1, 2, 6 t/m 13 voor kennisgeving aangenomen en voor wat de punten 3> 4> 5> 14 t/m 17 betreft conform de voorstellen van burgemeester en wethouders besloten. 3. VOORSTEL WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELINGEN. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten tot vaststelling van de: a. eerste wijziging van het algemeen ambtenarenreglement5 b. eerste wijziging van de arbeidsovereenkomstenverordening; c. eerste wijziging van de wachtgeldregeling. 4. AANVRAGEN MEDEWERKING ARTIKEL 72 VAN DE LAGER-ONDERWIJSWET 1.920 JONGENS- EN MEISJESSCHOOL LEPELSTRAAT. a. bouw gymnastieklokaal Het lid van der Weegen is van oordeel dat het kerkdorp Lepelstraat hier ten achter wordt gesteld met het kerkdorp Halsteren waar wel een gymnastieklokaal in exploitatie is. Hij vraagt zich af of het soms voor de kinderen van Lepelstraat niet noodzakelijk is dat zij gymnastiek onderwijs ontvangen. Men moet niet uit het oog verliezen dat het hier om 600 kinderen gaat. Spreker vindt het standpunt van de inspecteur

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 92