De voorzitter zegt, dat de woningkwestie met Audenaerde in der minne is opgelost. De-heer Huuskes deelt mede dat alle herstellingen in opdracht van de heer Audenaerde zijn uitgevoerd. D,e voorzitter beaamt dat de principaal 300,-- moet storten wil hij deze kwestie door de raad van.het bouwbedrijf behandeld zien. Wat het resultaat hiervan zal zijn is niet met zekerheid te zeggen. Wint de principaal het geschil, dan krijgt hij de 300, terug. 7 Het lid van Elzakker twijfelt er niet aan of alle genomen maat regelen zowel van de zijde van de gemeente als de principaal zijn te goeder trouw geschiedt. Maar toch zijn door hen fouten gemaakt. Het is nu eenmaal niet toelaatbaar dat men een andere aannemer bij het werk betrekt terwijl het werk nog niet eens door de eigenlijke aannemer conform het bestek is opgeleverd. Men had eerst een advocaat in de arm moeten nemen; dan was er een commissie benoemd die belast was met het onderzoek naar klachten. Waren die gegrond dan was door de advocaat een aangetekend schrijven naar de aanne mer gezonden, die dan binnen een bepaalde termijn conform de inhoud van de brief het werk had moeten opleveren. Dit zou de normale gang van zaken geweest zijn. De heer Huuskes is het hiermede niet eens. Volgens diverse uit spraken van de raad van het bouwbedrijf zijn er ook andere metho des. De aannemer heeft nu niet aan zijn verplichtingen voldaan daarom is namens de principaal door de directie een aangetekend schrijven naar hem uitgegaan. Aan dit schrijven heeft de aannemer geen gevolg gegeven. Toen is^een andere aannemer ingezet. Het lid Lodders voelt veel voor de redenering van het lid van Elzakker. Hij gelooft ook wel dat dit de veiligste weg geweest zou zijn. j De heer Huuskes brengt onder de aandacht, dat ier nog verschillende rekeningen ter betaling liggen .die hetzij door de aannemer hetzij door de principaal vereffend moeten worden. De voorzitter zegt, dat bouw- en woningtoezicht ook op dit gebied nog de service verleent. .j. Het lid Lodders begrijpt er niets meer van; er is een brief van de gemeente aan Quik geschreven die in het kort hierop neerkomt: zoek hot zelf maar uit. D,e voorzitter antwoordt dat nadien betrokkenen opnieuw in een vergadering van burgemeester en wethouders zijn geweest en toen van gemeentewege weer bemiddeling is toegezegd. Het lid Baartmans informeert wat er moet gebeuren als de arbitrage commissie ingeschakeld is geweest en er worden weer gebreken ge constateerd. Wie is dan aansprakelijk? De voorzitter verzoekt de zaak niet ingewikkelder te maken. Het lid van Isselt voelt er voor om de heer Quik van gemeentewege een gratis adviseur beschikbaar, te stellen om bij de arbitrage commissie voor hem te pleiten. Het lid Bogers zou lipver zien dat opnieuw contact met de aannemer werd opgenomen. Het lid Lodders ziet hierin geen heil; deze laat niets van zich horen. De heer Huuskes denkt eveneens zo. De voorzitter ziet dan als enige oplossing het procederen. Spreker is van mening .dat deze zaak voldoende is doorgepraat en stelt voor. de discussie te sluiten. Het, lid Lodders kan zich hiermede verenigen onder voorwaarde,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 91