a -8- De voorzitter antwoordt, dat de woning door de gemeente is gevorderd. Toen de huur moest worden vastgesteld is de huuradviescommissie gehoord. oigVr3arte^ingen, nU 2ullen worden aangebracht komen ten goede van de Het lid VunderJeegen oppert, dat de mogelijkheid wel aanwezig kan zijn dat nu de eigenaar de woning niet wil laten opknappen, hij deze misschien onbewoonbaar wil laten verklaren. Spreker vraagt of er al een rapport over de toestand van de woning is opgemaakt. ^et lld Baartmans informeert wie de woning onbewoonbaar moet verklaren De voorzitter zegt, dat deze'bevoegdheid tot de competentie van de raad behoort. Verder deelt hij mede, dat uit een door de hoofdopzichter ven openbare werken opgemaakt rapport blijkt, dat de woning nog in een be woonbare toestand is te brengen. Zolang deze mogelijkheid volgens de Woningwet aanwezig is, zal de inspecteur van de Volksgezondheid nimmer een advies tot het onbewoonbaar verklaren van de woning uitbrengen. Het lid Moerbeek ziet in .het verbeteren van de woning slechts een tijde lijke oplossing voor het gezin de Jong. Het lid Lodders heeft gehoord, dat dit gezin ƒ7»per week huur moet betalen. Al.s dit inderdaad zomis, dan mag men toch wel van de eigenaar verlangen, dat hij iets aan de woning gaat verbeteren. Gezien de toestandM van de woning is deze huur veel te hoog, De voorzitter vraagt of de raad zich met het voorstel kan verenigen. Zonder hoofdelijke stemming wordt een krediet ad 1.200,voor het verbeteren van de woningNieuwstraat 24 gevoteerd. Vervolgens worden de ingekomen stukken en mededelingen, genoemd onder do nummers 1 t/m 10 en 12 en 13 voor kennisgeving aangenomen en voor wat de punten 11 en 14 betreffen conform de voorstellen besloten, - VV^Ro'rEI! T0'r--:ET AANGAAN VAN EEN OVEREENKOMST IN VERBAND MET DE VBRPLEGIIIG VAN LIJDERS AAN BEU BESMETTELIJKE ZIEK TH. Het lid Lodders heeft uit het voorstel gelezen, dat uit de aan te gane" overeenkomst voor Halsteren geen financiële consequenties voortvloeien, herder echter een voordeel van 1 cent per inwoner per jaar. D.g voorzitter zegt, dat de bijdrage, die de gemeente aan Bergen op Zoom er uitvoering van de gemeenschappelijke regeling moest betalen, nu helemaal komt te vervallen. De gemeente behoeft pas financiëel behoeft bij te springen, wanneer het ziekenfonds of betrokkene de verpleeg- I kosten niet betaalt of kan betalen. Daarnaast houdt de gemeente he? rofht om de eventuele financiële bijdrage op be'trokkene of zijn verwanten te Itlïde^tabSïen11 and9r geSChiedt dan •naar d*aagkracht en volgens vastge- Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten met het college van regenten van het Algemeen Burger Gasthuis de desbetreffende overeen komst aan te gaan. 4' "TTBBKTBIKC vah de rtool- Het lid Bogers vindt het jammer, dat bij de eerste opzet van de riool- wa erzuiveringsinstallatie geen rekening is gehouden met eventuele uit breiding. De voorzitter antwoordt, dat dit wel het geval is. Het lid jjui jten vraagt of de aan te kopen grond momenteel verpaoht is oi door de eigenaar zelf wordt bewerkt.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 8