£f -2- 1 A r'l -s i bij de verpachting ;van de gronden aan de kinderen Verhulst. De voorzitter antwoordt dat er van gemeentewege geen -enkel besluit is genomen. Toen de gemeente eigenaresse van deze gronden werd liep de pacht gewoon door op basis van de oude overeenkomst. Het., lid van der tfeegen had de opmerking van gedeputeerde staten bij volgnummer '486 inzake subsidie gezinszorg liever niet gelezen. Het zal toch de bedoeling van gedeputeerde staten niet zijn dat de omvang van het door gezinszorg'te verrichten werk afhankelijk moet worden gestel<t van de binnenkomende gelden. Men moet van de gezinszorg geen bedêlihétellingmaken. Hij keurt dit ten sterkste af en zal zich hiertegen te'allenitijde yerzetten. De voorzitter gelooft dat burgemeester en wethouders in hun antwoord- -brief ongeveer-in dezelfde geest hebben bericht als door het lid van -der Weegen wordt gesteld. De gemeente kan hierop altijd terugkomen. Het lid van dër Weegen had gaarne gezien dat deze afkeuring in de wa*s opgenomen. Hij wil er zich wel bij neerleggen maar houdt zich het 'recht voor om, wanneer de gevoteerde bedragen niet de in stemming van' gedeputeerde staten hebben, deze kwestie opnieuw aan te snijden. Het lid van Isselt zou gaarne vernemen of het in de bedoeling ligt na de goedkeuring van de gemeentebegroting alle gemeente-arbeiders minstens in loongroep IV te plaatsen. voorzitter antwoordt dat alle vaste gemeente-arbeiders minstens in loongroep IV opgenomen zijns sommigens zelfs in loongroep V of VI. Het lid van der Weegen merkt op dat het bezwaar van gedeputeerde staten wellicht gaat tegen het feit dat er teveel in dezelfde groep zijn geplaatst. De oplossing zou mogelijk gevonden kunnen worden -door meerdere groepen te maken. •^e voorzitter meent dat volgens de salarisverordening Y/el ieder arbeider in de juiste loongroep is geplaatst. ad. 6 Het lid Lodders informeert of niet alleen de grond maar ook de be strating om niet door de gemeente wordt overgenomen. De voorzitter antwoordt bevestigend. Het lid Baartmans zou gaarne vernemen of dit de normale gang van zaken is als particulieren een parallelweg voor hun te bouwen woning aanleggen. voorzitter zegt, dat dit conform de bepalingen van de bouwver ordening van de gemeente Halsteren geschiedt. Het lid rodders ziet hier dan toch een scheve verhouding met vroeger. p.. Toen werd alleen de grond aan de gemeente overgedragen 'en de gemeente legde de weg aan. - -voorzitter, maakt de opmerking dat de tijden veranderen.' Thans j. r 'wordt één lijn gevolgd. ad. 15 Het lid. Hef s heeft uit het advies van burgemeester en wethouders - afgeleid dat de gemeente alleen de grond en niet de woningen verkocht heeft* Daarom zou hij nu willen vernemen welke bemoeienis de gemeente met de bouw van de middenstandswoningen heeft gehad. De', voorzitter /deelt mede, dat de gemeente - gezien de voorgeschiedenis van de bouw van deze vier woningen - de eigenaars-bouwers aangeboden heeft het toezicht van de bouw van de woningen op te dragen aan Bouw- en woningtoezicht van de gemeente. Dit was een service, die de gemeente de eigenaars-bouwers aanbood. De gemeente had reeds eer der vier woningen aan de Parallelweg gebouwd met het gevolg dat ook aan dit gedeelte vlot door anderen werd gebouwd. Om ook de' woningbouw aan de andere zijde te bevorderen heeft de gemeente apn de,eerste afzet voor de bouw van vier middenstandswoningen langs dit gedeelte van de weg zoveel mogelijk steun willen verlenen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 87