GEMEENTE HALSTEREN 31 iH NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren, gehouden op woensdag 12 oktober i960 te 20.00 uur ten gemeentehuize. AANWEZIG: voorzitter? secretaris leden AFWEZIG Mr A.J.M.Eikhuizen, burgemeester J. van Elzakker Jac. van Wezel, wethouder A.C.M.Segers, tijd. wethouder J.P.G.Baartmans, G.J.M.H.Bogers M.van Elzakker, C.J.Heijligers, G.A. van Isselt, C.Lodders, M.P.C.Moerbeek, A.Nefs, C.Nuij- ten en W.v.d.Weegen, P.v.d.Watering, wethouder, met kennisge ving wegens ziekte. AGENDA 1Vaststelling notulen 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Voorstel wijziging rechtspositieregelingen 4- Aanvragen medewerking artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920 jongens- en meisjesschool Lepelstraat 5. Vaststelling vergoeding en uitgaven ingevolge artikel 101 der Lager- onderwi jswet 1920 6. Voorstel tot het verlenen van zekerheid 7. Voorstel tot verkoop en ruiling van grond 8. Wijzigingen gemeentebegroting 9. Rondvraag. OPENING. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 1. VASTSTELLING NOTULEN Het lid van der Weegen informeert of de raadsnotulen ter kennisneming van gedeputeerde staten van Noord-Brabant worden gebracht. De voorzitter zegt dat het wel eens voorkomt dat uittreksels uit de raads notulen naar gedeputeerde staten worden gezonden. Dit gebeurt als de wet het voorschrijft en wanneer gedeputeerde staten er om vragen. Wel gaan steeds bij raadsbesluiten welke de goedkeuring van gedeputeerde staten behoeven het pré-advies van het college van burgemeester en wethouders. Hierna worden zonder hoofdelijke stemming de notulen van de raadsvergaderingen van 30 augustus i960 en 20 september i960 onveranderd vastgesteld. 2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Zie hiervoor de reeds toegezonden lijst. ad. 5 Het lid van der Weegen vindt dat gedeputeerde staten nog al wat opmerkingen over de begroting i960 hebben gemaakt. De voorzitter zegt, dat er dit jaar niet meer opmerkingen zijn dan voorgaande jaren. Het lid van der Weegen vraagt welke weg de gemeente bewandeld heeft

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 86