-2~ Het lid Lodders informeert of bij de wijziging niet gedacht is aan terrein voor een nieuw fabriek-complex. voorzitter zegt, dat de wijziging alleen betreft de villabouw op de scheiding van hoog en laag, globaal aangegeven liggende tussen Stapel akker en Kannewielseweg; het meest westelijke hoger gelegen stuk wordt bestemd voor villabouw. Het lid Hefs vraagt of dit stuk grond is gelegen aan de Spinolaberg en dan vanuit het gemeentehuis bekeken aan de rechtse kant. De voorzitter bevestigt dit. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 1b. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN HET UITBREIDINGSPLAN-IN-ONDERDELEN "LEPELSTRAAT", DERDE WIJZIGING. Het lid Lodders gelooft wel, dat het zo goed zal zijn. Hij vindt het van gedeputeerde staten een prettig geluid, dat zij hier de landbouw gronden beschermen. De voorzitter zegt, dat de bezwaarschriften inzake Lepelstraat ook gericht waren tegen de te grote uitvoering van het sportpark. Het lid Bogers vraagt of het nog lang zal duren eer met de aanleg van het sportpark zal worden begonnen. •^e V-P,orzitter hoopt, dat dit project binnen afzienbare tijd gereed zaJ^^ zijn. Dit is geen kas-project, doch de uitvoering is afhankelijk van de situatie op de arbeidsmarkt. He"t lid van Isselt vraagt of hiervoor nog onteigend moet worden. voorzitter zegt, dat dit een klein stuk grond betreft met meerdere eigenaren. Door contact met deze mensen op te nemen hoopt men tot een goede oplossing te komen. Een beetje vertrouwen in deze zaak is hierbij wel nodig. Het lid van der Weegen informeert of alleen de gemeente in deze zaak is betrokken ofwel dat er mogelijk ook nog anderen zijn. De voorzitter antwoordt, dat de zaak een weinig gecompliceerd is ge worden ten gevolge van de ruilverkaveling. Vele mensen vragen zich nu natuurlijk af "wat hou ik over". Omtrent deze kwestie zal in overleg worden getreden met de ruilverkaveling. Het lid van der Weegen zegt, dat deze hierin geen zeggenschap heeft. De voorzitter antwoordt, dat dit direct niet, doch indirect wel is. Het lid van der Weegen meent dit te moeten betwijfelen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. Niets meer aan de orde zijnde en geen der raadsleden meer het woord ver- angend sluit de voorzitter te 19.15 uur de vergadering met het gebruike lijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van De voorzitter, De secretaris,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 85