Het lid Hui;jten informeert hoe groot de plas is. De voorzit oer zegt, dat de totale oppervlakte 7>74 Ha bedraagt, waarvan 1,5 Ha weiland. Het lid van der Weegen vraagt of de Melanen ook als stortplaats gebruikt zal gaan worden. De voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wethouders die gedachte niet hebben aanvaard en hiertoe ook geen voornemen hebben. Het lid Nuijten wil weten, of het hier de weilanden betreft welke ge legen zijn tegen Vrederust, De voorzitter zegt dat het hier een lange reep grond betreft tussen de achtertuinen van de woningen aan de Langstraat en de Melanen en de weilanden gelegen langs de toegangsweg naar de Melanen vanuit de Lang straat. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 10. WIJZIGINGEN BEGROTING* Het lid Lodders neemt aan, dat een slot betekent, dat de zaak is afge lopen. Hij vraagt zich echter af, nu de begroting nog niet is goedge- eur het toch mogelijk is, dat er naderhand alsnog een wijziging komt. De voorzitter antwoordt, dat dit mogelijk is indien er een nota van aanmerkingen van gedeputeerde staten zou komen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burge meester en wethouders besloten tot vaststelling van de 52e wijziging van de gemeentebegroting 1959 en van dë 54e en 56e wijziging gemeentebegr.60. De voorzitter stelt tevens aan de orde een verzoek van het comité van de Ronde van Lepelstraat om een subsidie ten bedrage van 75$ van de vermakelijkheidsbelasting. Hij stelt voor deze subsidie te verlenen zo als algemeen gebruikelijk is. Zonder hoofdelijke stemming v/ordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. De voorzitter stelt voor het laatste punt van de agenda, de rondvraag, I® *+*en Vejr\lle? fn inzake punt 11 in besloten zitting over te gaan. Hiertoe wordt besloten. ov. h®r°Peni^& van de openbare vergadering, niets meer aan de orde zijnde en geen der raadsleden meer het woord verlangend sluit de voorzitter te k^.40 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van voorzitter. Conform de in ontwerp opgemaakte notulen, De gemeente-secretaris, secretaris.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 83