De chef zal door bijv. ervaring toch boven zijn mindere staan. In het particuliere bedrijf is zoiets geen zeldzaamheid. Het lid van Isselt ziet in deze vierde kracht een zeer vakkkundig iemand en dan kan men toch moeilijk een mindere nemen. De voorzitter beaamt dit. Het lid Moerbeek vindt dat in de gemeente meer behoefte bestaat aan des kundigen, De problemen kunnen niet helemaal meer door de eigen dienst bekeken worden. De voorzitter merkt op, dat destijds het voorstel is gedaan mede op aandrang van de hoofd van dienst. Het lid van Isselt is er van overtuigd, dat er in de gemeente zeer zeker waterbouwkundige werken worden uitgevoerd, waarvoor een deskundige nodig is. De voorzitter zegt, dat, als we iemand van de ambtenaren goed willen doen we dat ook zullen doen, maar dat we dit hier niet als punt van uitgang moeten nemen. Het lid Lodders wil nog onder de aandacht brengen dat er zijns inziens hier toch een bevordering in moet zitten voor mensen die voortreffelijk zijn. Het lid Bogers merkt op, dat indien er iemand benoemd wordt die niet op de aanbeveling staat er nog maar drie ambtenaren zullen zijn. De voorzitter antwoordt, dat men dus daar voorlopig nog niet mee is gebaat. Het lid Nuijten informeert of de te benoemen ambtenaar onder de hoofd opzichter komt. De voorzitter bevestigt dit. Hierna verzoekt hij de leden Baartmans en van der Weegen zitting te nemen in het bureau stemopneming. Van de uitgebrachte stemmen blijken te zijn uitgebracht op de heer CV/,Coomansnegen stemmen, de heer A.Priem: één stem en op de heer J.Hagenaars: twee stemmen zodat de heer C.W.Coomans is benoemd, AANKOOP GROTE MBLANEN C.A. Het lid van dor Weegen informeert of de zaak nu zo urgent is geworden in verband met het plan van de nieuw aan te leggen weg. De voorzitter antwoordt, dat ook andere ontwikkelingen tot dit voor stel hebben geleid; doch hij gelooft niet, dat het voorstel zou zijn gedaan indien ook de nieuwe weg niet aan de orde was geweest. Het lid y_an__der y/eegen vraagt of het niet een kostelijke zaak is. Do voorzitter zegt, dat hij het ook graag voor minder had gehad, maar in aanmerking genomen, dat hieraan een bepa.alde historie is verbonden en verder om de reeds in het voorstel genoemde redenen, vindt hij het belangrijk deze zaak in eigendom te verwerven. Het lid van der Weegen vindt de uitwatering in de Melanen van groot belang, maar hij zou willen weten of tegen de verdere uitwateringen geen bezwaar bestaat. De voorzitter antwoordt, dat de gemeente voor uitlozing in de Ligne toestemming heeft. Het lid Nuijten vindt het jammer van de reeds gevoteerde 500, De voorzitter brengt nog onder de aandacht, dat het niet uitgesloten moet worden geacht, dat na verloop van tijd men bij de raad zal komen met bepaalde rioleringsplannen, die aansluiten op Slikkenburg. De Melanen kan zo losgehaakt worden van de lozing en gereserveerd worden voor natuurgebied. Het lid Moerbeek informeert of de vis ook ten dode zal zijn opgeschreven indien er geen waterzuiveringsinstallatie komt. De voorzitter antwoordt, dat het visrecht dit jaar afloopt en hiervoor geen verdere overeenkomsten worden aangegaan. Bovendien is hij er niet van overtuigd, dat de vis door de lozing dood gaat.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 82