Het lid van Wezel zegt dat men maar moet afwachten of hij wel of geen premie krijgt en als hij die niet krijgt dan is hij ook de hoogste in schrijver niet. Het lid van Isselt ziet het zo, dat men de tweede hoogste inschrijver wil pressen omhoog te gaan om zodoende de eerste op te jagen. De voorzitter zegt, dat de bedoelde inschrijver verzocht is concreet aan te geven wat hij bedoeld heeft en het bedrag niet in het vage te laten. Dit heeft hij niet willen doen. Het lid Baartmans vindt inschrijving met een voorwaarde niet concreet. Het lid Lodders vraagt welke weg met die 60 M2 bedoeld wordt. De voorzitter zegt, dat dit een parallelweg is. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. BENOEMING TECHNISCH AMBTENAAR. Het lid Hefs vraagt of er, gezien deze drie candidaten, ook maar drie sollicitaties zijn ingekomen. De voorzitter antwoordt dat er meer sollicitaties zijn ingekomen, doch dat dit de aanbeveling is. Het lid Hefs vraagt of de heer Hagenaars voor deze functie niet geschikt is, deze heeft toch een jaar of vijf, zes praktijk. Indien men nu een nieuwe ambtenaar benoemd, boven Hagenaars, dan zal promotie voor Hagenaars uitgesloten zijn. De voorzitter antwoordt, dat het bezoldigingsbesluit destijds is ver anderd om het aantrekken van een vierde kracht in principe mogelijk te maken. Punt van uitgang in deze materie is niet onze eigen mensen diensten te bewijzen maar te doen wat nodig is. De heer Hagenaars is een voortreffelijk ambtenaar doch hij voldoet niet aan de gestelde eisen. Het lid Hefs vraagt of een waterbouwkundige hier nodig is, De voorzitter zegt, dat dit een zeer breed woord is; ook aanleg van wegen en riolering valt hieronder. Het lid van der Weegen zegt, dat alle waterbouwkundige werken in de gemeente door speciale technische adviesbureaux helemaal worden uitge werkt. De voorzitter antwoordt dat het ook dikwijls de eigen dienst doet. Het lid van der Weegen vindt dat een opzichter bij gemeentewerken door zijn jarenlange praktijk toch T/el de bekwaamste voor de bedoelde functie is. Of heeft hij niet voldaan? De voorzitter zegt, dat het antwoord op deze vraag reeds vervat is in zijn antwoord aan het lid Hefs. Het lid van der Weegen blijft het een pijnlijke zaak vinden. Het lid Lodders vindt dat de raad reëel moet zijn. De heer Hagenaars is een voortreffelijk ambtenaar zoals hij nu ook weer hoort; daaromtrent hoeven we dus nietsmeer te vragen. Maar, hij vraagt zich af of er destijds niet te hoog is gegrepen. We krijgen nu een situatie, dat een hoofdop zichter opdrachten moet gaan geven aan iemand die meer papieren heeft dan hijzelf. Mogelijk bekijkt hij de zaak te zwartgallig maar hij ziet hierin moeilijkheden. Een dergelijke man steekt heel ver boven alles uit en hij vindt het pijnlijk voor de mensen hier dat die nu de indruk krijgen van: "ik ben nu niet goed meer". Daarom vraagt hij zich af of het niet mogelijk is, dat voor mensen die voortreffelijk zijn de weg wordt geopend om bevorderd te kunnen worden en of dat, gezien de formatie, ook kan. De voorzitter antwoordt, dat de raad bevoegd is de salarisverordening te wijzigen of aan te vullen, De raad heeft destijds ingestemd om in de behoefte voor een bepaalde functie te voorzien. Hij zegt, dat het geen bezwaar is dat een chef niet die opleiding heeft die een technische kracht heeft, die onder hem staat.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 81