van heo St Elisabethgesticht zijn. Zij wil deze grond dus niet kopen voor 3,50 por meter doch door ruiling trachten te verkrijgen. Het lid van Wezel licht toe, dat hij hiertoe door een bestuurslid van het St Elisabethgesticht is benaderden van dezeheef t vernomen, dat het St Elisabethgesticht zoveel grond wil ruilen als de oppervlakte die voor 3j50 per M2 te koop is. Het lid Huijten informeert waar deze grond dan gelegen is. Het lid van Wezel antwoordt, dat het bouwrijpe grond aan de Kannewielse weg betreft. Let lid Moerbeek stelx voor de punten I en IV van het voorstel aan te nemen en de andere punten aan te houden. Het lid Haartman_s vraagt zich af of het St Elisabethgesticht voor de aankoop van gronden van het Heurosensanatorium benodigd voor de door gang naar de wandeltuin, dezelfde prijs van 3,50 zal moeten betalen. De mogelijkheid bestaat, dat een hogere prijs wordt gevraagd. ZPJtVz^t.ter zegt, dat dit niet in de lijn van het Heurosesanatorium ligt. Hij is zeer content over de medewerking van Vrederust, ilet lid Lodders neemt wel aan, dat het St Elisabethgesticht bekend zal zijn met de prijs. Het lid van_der JTeegen merkt op, dat hij nergens een prijs heeft kunnen vinden. De I°5£zitter heeft er geen bezwaar tegen het besluit te beperken tot punt I en IV om dan in een volgende vergadering de verkoop of ruiling van terreinen aan het St Elisabethgesticht te behandelen. Het lid Hu_ij_te_n vraagt of er in het Testersbaantje geen uitwegen zijn voor de ingelanden. Het lid vanjffezel zegt, dat dit niet het geval is. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform punt I en IV van het voorstel van burgemeester en wethouders besloten en de beslissing om rent de punten II en III tot een volgende vergadering aan te houden. VOORSTEL VERKOOP SLACHTHTTTS_. He 0 lid jpnfs vraagt of men hier kan bouwen zoals men wil. _ZP-2.ïl2.itter zegt, dat hier rekening moet worden gehouden met de rijkswaterstaat, welstandstoezicht, bouwverordening etc. He^ lid |e:s wil weten of de inschrijvers daarmee bekend waren. e vpjDjnsitter antwoordt, dat men zich hieromtrent heeft kunnen infor meren. Het lid yan_Isselt informeert of er op deze bouw ook premie kan worden verleend. De voo_rzitt_er zegt dat Lier oen premie aangevraagd kan worden. J®1 i-~an~s—-ih. vraagt of de mensen hiervan bij de inschrijving op e hoogüe waren om zodoende de prijs enigszins te doen opdrijven. antwoordtdat de mensen konden vragen wat''ze wilden we en, bovendien is net mogelijk, dat ze iets Trillen gaan fabriceren waarvoor ze helemaal geen premie krijgen. HSt 1^d Pv-i38-1-- iS Van meninS dat nr 2> die lager heeft ingeschreven, maar de helit van de premie aan de gemeente wil geven toch wel als de hoogste inschrijver moet gerekend worden. antwoordt, dat de inschrijvingen liepen van 3.000,— tot J ö.upp,—Wat de twee hoogsten betreft: de een schreef in voor 6.050 fn daarmee de hoogste, de ander schreef in voor 5.962,plus de helft van de eventueel te verkrijgen premie. Daar deze zaak dus niet zo eenvoudig lag is men in nader overleg getreden met de tweede inschrijver en is hem gevraagd zijn bod te verhogen met de helft van de premie voor woningverbetering dus met 750,--. Dit heeft hij niet

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 80