L -7- De voorzitter vraagt, wie het voorstel van het lid van Isselt steunt. De leden van der Weegen en Nuijten steunen het voorstel. Het lid van El zakker wil nog onder de aandacht brengen, dat de raad thans niet gaat hesluiten aan van Eekeren al of niet huisvuilbeschik baar te stellen, maar of aan particulieren in het algemeen huisvuil be schikbaar gesteld dient te worden. Het lid van Wezel zegt, dat, wanneer de raad besluit aan .particulieren huisvuil beschikbaar te stellen, het college van burgemeester en wet- houders ook op de aanvragen, die nog in de portefeuille ter behandeling liggen een gunstige beslissing moet nemen. Deze zaak blijft dus nie beperkt tot van Eekeren. Het lid Moerbeek kan zich met het standpunt van het lid van Elzakker verenigen. Het lid Nuijten wil de voorwaarden aan de vergunning verbinden, d^ wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan de vergunning wordt mge- "fcrokksnj De voorzitter zegt nogmaals, dat de praktijk m deze een droevig bee heeft gegeven. Wanneer maatregelen moeten wórden getroffen is het te laat. De hele buurt heeft dan al hinder ondervonden van het rondvliegen de puin. Spreker vraagt of nu de hele buurt moet boeten om êên persoon te gerieven. Spreker brengt het voorstel van van Isselt m stemming, inhoudende het beschikbaar stellen van huisvuil aan particulieren. V<5<5r stemmen de leden Nefa, van der Weegen, van Isselt en Nuijten, tegen stemmen de leden: Baartmans, Lodders, Heijligers, Moerbeek, van Wezel, van Elzakker, Segers en Bogers. Het voorstel van van Isselt is derhalve verworpen. De voorzitter stelt aan de orde het beschikbaar stellen van een krediet ad 1.200,-- voor het verbeteren van de woning Nieuwstraat 24, bewoond door het gezin de Jong. Het lid Lodders zou gaarne zien, dat deze woning zo spoedig mogelijk bewoonbare toestand gebracht werd. Het is hem bekend, dat deze woning slecht is onderhouden, L De voorzitter deelt nog mede, dat het in de bedoeling ligt, om het bedr_g op Zomers te verhalen, wanneer hij zelf niet de woning binneneen week wil verbeteren of de door de gemeente gemaakte kosten langs minnelijke weg wil betalen. Het lid Lodders vraagt of voor het uitgeven van dit bedrag nog de goe keuring van gedeputeerde staten is vereist. Verder dient ook nog rente in rekening gebracht te worden. v+ De voorzitter zegt, dat de bedoelde goedkeuring vereist is. Hij "erwaoht wel, dat deze spoedig zal afkomen, daar tegenover deze uitgave ook een inkomstpost staat tot het gelijke bedrag. Het lid Moerbeek dacht, dat voor het gezin wel een andere betere woning te vinden was.. Kennende het gezin gelooft hij niet, dat het gezin voor lange tijd de verbeteringen tot een bedrag ad 1.200,-- geholpen af zijn. Misschien een drietal jaren. Het lid Lodders kan het lid Moerbeek mededelen, dat met de beste vil va de wereld de eerste jaren het gezin de Jong geen andere woning in het vooruitzicht gestéld kan worden. Als het lid Moerbeek de toestand van de woning kent, dan zal deze het met spreker eens zijn, dat het beste gezin in deze woning ten onder gaat. Hij zou gaarne zien, dat de verbeteringen op zeer korte termijn werden aangebracht. Het lid Baartmans zóu gaarne vernemen of de huuradviescommissie niet m deze zaak moet worden gemengd. i

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 7