Het lid van. Isselt merkt op dat regeren is vooruitzien; daarom had de raad bij de onteigening destijds een andere bestemming aan deze gronden moeten geven. Het lid Baartmans merkt op, dat de stichting toen nog niet bestond. Het lid Moerbeek kan zich de verandering van bestemming op korte ter mijn heel goed voorstellen. Hij weet zich nog goed te herinneren, dat de heer Vink enige tijd geleden heeft gezegd, dat er over twintig jaar provinciale weg zou komen en nu blijkt dat dit al zeer binnenkort zal z Het lid Baartmans is nu alles volkomen duidelijk. Destijds was men ge lukkig met de vestiging van de stichting en daarom behoort men de ont wikkeling ook maar te steunen. In het begin zat hij ook met die ont eigening te kijken maar nu kan hij met de zaak akkoord gaan. Het lid Lodders informeert of de verandering van bestemming ook slaat op de boerderijen. voorzitter antwoordt dat deze daar buiten zijn gelaten. Het lid Huijten is van mening, dat indien de bestemming niet gewijzigd wordt de gronden ook niet van de eigenaren kunnen worden verkregen. De voorzitter zegt, dat dit nii landbouwgrond is. Overdracht van deze grond zou mogelijk zijn met toepassing van de Wet vervreemding land bouwgronden; maar voor de eigenaren is het financiëel beter dat de bestemming gewijzigd wordt. Het lid Bogers meent, dat het bezwaar van van den Eijnden buiten de hier bedoelde strook grond ligt. De voorzitter zegt, dat het hier geen gronden van van den Eijnden be treft; dat kan mogelijk bij de flats geweest zijn. Het lid Segers merkt op, dat in de toelichting staat dat zijn gronden nu niet meer in de strook voor bijzondere gebouwen vallen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten, met de opmerking van het lid van der Weegen, dat hij tegen het voorstel is, omdat naar zijn mening do overheid dit plan niet zal goedkeuren, daar de grond oorspronkelijk voor Y/oningbouw was onteigend. VERKOOP GRONDEN. Pe voorzitter zegt, dat inzake deze verkoop door de gemeente bemiddeling is verleend om tot overeenstemming te geraken. Door deze bemiddeling heeft men inderdaad wat bereikt zoals men uit de stukken heeft kunnen opmaken. De Stichting Neurose-sanatorium is bereid gevonden de gronden van ons over te nemen voor 3,50 per meter, terwijl dan de percelen genoemd onder 8 en 9 en onder 7 gedeeltelijk aan het St Elisabeth-gesticht te koop zullen worden aangeboden. Het lid Moerbeek vindt de voorgestelde oplossing nogal radicaal. Het St Elisabethgesticht is genoodzaakt nu belangrijke investeringen te doen en mogelijk is zij daar momenteel niet toe in staat. Daarbij wil hij opmerken, dat het Neurosesanatorium blijkbaar toch niet zo hard om deze gronden verlegen is, v/ant zij willen deze gronden dan slechts overnemen, als het Elisabethgesticht dit niet doet. Hij wil daarom voor het St Elisabethgesticht de mogelijkheid tot aankoop langer openlaten. Het lih Baartmans vindt het standpunt van het lid Moerbeek zeer redelijk. Ook hij wil de mogelijkheid tot aankoop voor het St Elisabethgesticht langer openhouden en slechts wanneer mocht blijken, dat het Elisabeth gesticht geen interesse heeft voor deze grond deze dan pas aan het Neurosesanatorium over dragen. De v^JLzitter antwoordt, dat hij vamrege zijn vakantie geen algehele kennis van de hierbij behorende stukken heeft kunnen nemen doch hij meent, dat er bericht is gekomen van het St Elisabethgesticht waarbij deze voorstelt de gronden te ruilen voor andere gronden, die eigendom

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 79