ZZtTïs *VrtXtinXilen v'uu00k die hier zoiots m°geiijk z°» zal ["efLSr" 13 'an Bening' dat de °Verheid zich hier t°°k GGn~5aven7TndientVrederust deze°aroïJd inri°hti-nS heel wat anders is dan Hij stelt voor nu eerst punt zes in behandeling te nemen. Het lid van Elzakker vindt dit gekheid. De zaak is zuiver en door de punten om te wisselen kan men alleen maar verwarring stichten. De voorzjjtér heeft er persoonlijk geen bezwaar tegen om toch eerst punt zes in behandeling te nemen. Het lid Lodders merkt, dat, wanneer de verlangens van Vrederust verder gaan dan de gemeentegronden de stichting eerst met de eigenaren moet onderhandelen en dan heeft hij geen bezwaar. Het lid van Isselt voelt niets voor de wijziging van het uitbreidings- Het lid Moerbeek zegt, dat er door de gemeente al tientallen hectaren aan particulieren zijn verkocht. De voorzitter kan in de gedachtengang van de leden van der Weegen en van Isselt inkomen. Hij wil punt vijf straks behandelen. 6VASTSTELLING UITBREIDINGSPLAN. De voorzitter licht toe, dat de wijziging betreft de bestemming van de gronden achter het gasthuis. De flats en de bungalows zijn achterwege gelaten. Het betreft hier dus alleen het gebied begrensd door De-Beek- uurt ..eg, Schoolstraat en gasthuisstraat. De bestemming van een gedeelte van dit gebied moet veranderd worden in "openbare en bijzondere gebouwen met bijbehorende terreinen". De situatie van de boerderijen is zo gelaten. Omtrent het in een vorige vergadering zo moeilijk geble ken punt hoek De-Beeklaan-Buurtweg is nader contact opgenomen met Vrederust. Vrederust wenst inderdaad ook in die hoek de bestemming te vKS? +n' 3 nader overleg is gebleken, dat dit verlangen van Vrederust redelijk is. De Consequentie van de verandering van de be- s emming is niet dat de grond door ons onteigend moet worden en dan overgedragen wordt aan.de Stichting; de bestemming behoeft niet altijd £2aï"eepd a word®n door onteigening. Als over een paar jaar Vrede- J" verwerven dan moet men zich eerst in verbinding ellen met Tosters on proberen zo hun doel te bereiken. Onteigening wo^den overwogen, wanneer de partijen na een zeer uitvoerig Het Gg niet t0t overeenstemming kunnen komen, genen 7Iaaet °f de raad dan ™or een iets kan ontei- De voorzitter bevestigt dit. Het lid van der Weegen betwijfelt dat. tot^on¥oïffenfngGovGr°tG ~'t t# Zijner U3d "iet Wi«»t is of do zaak door ksn gaan ««-de De voorzitter antwoordt ontkennend. d" men bij onteigening ook een redPhlf! gevraagd, omdat niet overtuigd is dat allp vergoeding krijgt. Als de raad minnelijke oplossing te komen, dan^zal^ij ^^nie^to^o t°* en zal dan mïLSfen "k angriS'^dicn' T 4*" h0ek T°°r de Stichting besprekingen niet is te verfezeSïjkon" vert'er™S door minnelijke p j. cin

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 78