-2- ad 8 Het lid Lodders zou gaarne vernemen of dit de hoogste loongroep is die Adriaansen kan bereiken. -^e voorzitter antwoordt dat bij het salaris ook de diensttijd kan meespelen. Hij kan zich voorstellen, zonder echter hierbij enige verwachtingen uit te spreken, dat hij in de toekomst de functie van de straatmaker zal moeten gaan overnemen. Voor het moment is dit inderdaad de hoogste loongroep. Het lid van Isselt vraagt of deze bevordering te danken is aan zijn vakmanschap of aan zijn diploma en of hij na de genoten herscholing tot volle tevredenheid werkt. v9orzi11er antwoordt, dat de bevordering een gevolg is van zowel zijn vakmanschap als zijn diploma en dat Adriaansen tot volle tevredenheid zijn werk verricht. Het lid Nuijten vraagt zich af of er in de gemeente Halsteren twee straatmakers nodig zijn. ■^e voorzitter zegt, dat de laatste jaren de bestratingsoppervlakte enkele malen is vermenigvuldigd. Hierna worden zonder hoofdelijke stemming de stukken 1 t/m 6 voor kennis geving aangenomen en voor wat betreft punt 7 sn 8 conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. VOORSTEL MEDEWERKING ARTIKEL 72 L.O.-WET 1920. Het lid Lodders begrijpt niet goed dat het aanschaffen van de sets af- gewezen moet worden omdat er een nieuwe school komt en dan een aantal leerlingen van deze school naar de nieuwe school overgebracht zullen worden. Hij vraagt zich af of deze sets dan niet mee kunnen verhuizen naar de nieuwe school. De voorzi_tter antwoordt, dat het gevraagde teveel blijkt te zijn en daarom moet worden aangehouden. Het lid Loduerrs kan zich eenter wel indenken, dat, zolang er geen nieuwe school is gebouwd, er toch wel behoefte bestaat aan uitbreiding van deze sets. De X2££2jUtejr zegt, dat het inderdaad mogelijk is, dat in deze kwestie verschil van mening bestaat tussen de raad en het schoolbestuur. Het lid |[efs vraagt zich af wanneer deze nieuwe school er zal staan. De X£ojr?j^er merkt op, dat wij als outsiders blij mogen zijn, dat men in dergelijke zaken navies in kan winnen bij onderwijs-specialisten. Het lid Lodders is dit volkomen duidelijk. De Xoorzijter meei.c, dat, indien er geen nieuwe school zou worden gebouwd de inspecteur wel akkoord zou zijn gegaan met de aanvrage, maar nu in dit geval is het beter om straks een beslissing omtrent de tweede set te nemen als de nieuwe school er is. (D Het lid leerbeekis van mening, dat het schoolbestuur wel eens meer vraagt dan redelijk is. Dit blijkt ock wel uit de aanvragen om medewer king voor het sausen van muren en plafonds. Dit kan niet gedaan worden ingevolgear eikel 72 van de L.o.-wet, doch moet betaald worden van de exploitatievergoeding. Hierna wordt zender hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester er. wethouders besloten. _pT_JfEgX^TEN VAK ZEKERHEID Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. VERKOOP JIRONDEK^ Het lid Lodders spijt het, dat hij, ondanks de vele papieren, er nog geen wijs uit ran. Hij meent, dat het zo is: gronden, die nu gemeente-

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 76