GEMEENTE lit HALSTEREN NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren, gehouden op dinsdag 30 augustus 1960 te 20.00 uur ten gemeentehuize. AANWEZIG: Voorzitter: Mr AiJ.M.Eikhuizen, burgemeester Wnd secretaris: C.Geers Leden Jac. van Wezei: wethouder A.C.M.Segers tijd.wethouder J.P.G.BaartmansG.J.M.H.Bogers, M.Van Elzakker, CJ.Heijligers G.A.Van Isselt, C.Lodders, M.P.C.Moerbeek, A.Nefs, C.Nuij- ten en V/.v.d.Weegen. AFWEZIG P.v.d.Watering, wethouder, met kennisgeving wegens ziekte. A_G_E_N_D_A 1. Vaststelling notulen 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Voorstel medewerking artikel 72 L.o.-wet 1920 4. Voorstel tot het verlenen van zekerheid 5. Verkoop gronden 6. Vaststelling uitbreidingsplan 7. Voorstel verkoop slachthuis 8. Benoeming technisch ambtenaar 9. Aankoop Grote Melanen c.a. 10. Wijzigingen begroting 11. Voorstel inzake supervisie gasdistributiebedrijf 12Rondvraag OPENING. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 1VASTSTELLING NOTULEN. Het lid van der Weegen verzoekt de notulen van 3 augustus 1960 op blz.8 betreffende hoofdstuk VI post 25O "levering tegels" aan te vullen met het door hem gezegde: "Deze opmerking had reeds eerder gesteld moeten zijn. Met inachtneming van deze aanvulling worden zonder hoofdelijke stemming de notulen van de openbare vergadering van 3 augustus i960 vastgesteld. 2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Zie de eerder toegezonden lijst. ad. 7 Het lid Lodders informeert naar het verschil tussen de landbouw school van Woensdrecht en bijv. Steenbergen. voorzitter meent niet dat hiertussen een principieel verschil bestaat. Het lid Bogers merkt op, dat hiertussen inderdaad geen verschil bestaat.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 75