10. machtiging d.d. 25 mei I960 G.nr, 57.358 tot het doen van de kapitaalsuitgaafad f, 3500,t.b.v» het opmaken van een wijzigingslegger (.1 96 wijziging gemeente-begroting I960) 11. machtiging d.d. 25 mei I960 G.nr, 57.357 tot het doen van de kapitaalsuitgaaf ad f. 830,t-b-v- de verandering van de inrichting van het bureau sociale zaken (20e wijziging gemeente-begroting I960)j 12. machtiging d.d. 25 mei I960 G.nr. 57.356-tot het doen van uitgaven, geraamd bij raadsbesluit tot 21e wijziging der begroting I960; 13. mededeling d;d„ 27 april I960 G.nr, 53.712 inzake instemming met het B-hïï.-besluit van 30 maart I960 strekkende tot wijzi ging van de vakantieverlofregeling; 14. mededeling d.d, 27 april I960 G.nr. 54609 inzake instemming met het raadsbesluit van 6 april I960 strekkende tot wijzi ging van de kindertoelageverordening; 15. besluiten d.dc 11 mei I960 resp, G.nr, 55409, 55410, 55411 en 55422 inzake goedkeuring van de B„&W.besluiten d.d. 9 maart I960 tot verkoop van enige percelen grond, gelegen aan de Schelpstraat, aan C.W. de Nijs, Schoolstraat 28, Halsteren, J..C, Brouwers, Roosendaalseweg 4, Wouw, J. van Tilburg, Schelpstraat "23, Halsteren en P.J, v.d. Wegen.,1. Rijksweg 57, Nieuw-Vossemeer van A. van Eekelen, Halsterseweg 55, Halsteren; 16. verzoek d.d. 8 maart I960 on restitutie van de teveel betaalde hondenbelasting over 1959 met advies van burgemeester en wethouders het verzoek op grond van artikelen van de honden belastingverordening ongegrond te verklaren; van Fr, van Meer, Kladseweg 21, ^epelstraat 17. brief d.d, 9 mei I960 inzake verpachting van gemeente-gronden met advies van burgemeester en wethouders om conform de concept-brief te antwoorden; MEDEDELINGEN 18. Bij raadsbesluit van 5 november 1958, goedgekeurd door gede puteerde staten der provincie Noord-Brabant op 17 december 1954 G.nr, 4904 werd aan P. Jonkers en M. de Boeck een op de hoek van de Bernhardstraat er. Schoolstraat gelegen perceel bouwterrein verkocht voor de bouw van een dubbel woonhuis. Blijkens mededeling van notaris G. van Opdorp te Bergen op Zoom is bij de opmeting van dit perceel door de landmeter van het kadaster geplokën, dat in dit perceöl ook 20 m2 uit het perceel sectie C nr, 3064 ziijn begrepen. Dit perceel is niet in het raadsbesluit vernield, zodat het noodzakelijk is dit te rectificeren. Burgemeester en wethouders stellen u voor daartoe over te gaan, Burgemeester en wethouders stellen voor de stukken, vermeld onder de punten 1 .tot en met 15 voor kennisgeving aan te nemen en voor wat'de punten 16, 17 en 18 betreffen conform hun voorstel te besluiten.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 74