GEMEENTE 'gift HALSTEREN BIJLAGE. BEHOORT BIJ PUNT 2 DER RAADSAGENDA VERGADERING J7ANJ 5_™3M960)i Ingekomen stukken en mededelingen Ingekomen zijn de navolgende stukken: van de'minister van Volkshuisvesting en "bouwnijverheid: 1. Koninklijk Besluit van 16 april I960 No. 5 inzake goedkeuring van het raadsbesluit van 26 juni 1959 tot onteigening van eigendommen, gelegen in het uitbreidingsplan-in-onderdelen "de-Beek"'; van gedeputeerde staten der provincie Noord-Brabant: 2. machtiging d.d. 25 mei I960 G.nr. 51.564 tot het doen van de kapitaalsuitgaaf ad f. 15.100,t.b.v. de aanleg van trottoirs (4e wijziging gemeente-begroting 1960; 3. machtiging d.d. 20 april I960 G.nr. 54.167 tot' het doen van de kapitaalsuitgaaf d. f. 1950,-t.b.v. het verlenen van premies voor woningverbetering en —splitsing (9© wijziging genn^n begroting I960); 4. machtiging d.d. 25 mei I960 G.nr. 54.170 tot het doen van de uitgaaf ad f. 250,t.b.v. het betalen van een schadeloos stelling aan de heer de Jaeger (12e wijziging gemeente begroting I960) 5. machtiging d.a. 25 mei I960 G.nr, 54.171 tot het aoen van de kapitaalsuitgaaf ad f. 17.000,— t.b.v. de aankoop van aande- len van de N.V. Bank voor Nederlandsche ^meenten (13e wijzi ging gemeente-begroting I960) 6. machtiging d.d. 25 mei I960 G.nr. 57.353 tot het kapitaalsuitgaaf ad f. 2200,— t.b.v. de voorbereiding van de 1 aanleg van een persleiding en de bouw van rioolgemaal in het uitbreidingsplan "de- eek" (14e wijziging gemeente-begroting 1960); 7. machtiging d.d. 25 mei I960 G nr. 57354 tot het doen van de kapitaalsuitgaaf ad f. 1650,t.b.v. de reparatie van het dak van huize "de-Beek" (15e wijziging gemeente-begroting 1960); 8. machtiging d.d. 25 mei I960 G.nr.57.360 tot het doem van de kapitaalsuitgaaf ad f. 1400,--t.b.v. het herstel van d dakoonstructie van het verenigingsgebouw (17e wijziging gemeente-begroting I960) 9. machtiging d.d. 25 mei I960 G.nr. 57.359 tot het doen van de 9 kapitaalsuitgaaf ad f. 2460,- t.b.v. het ontwerpen van een plan tot verharding van 2,4 km wegen (18e wijziging gemeente begroting I960);

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 73