-10- De voorzitter zegt, dat stapJ:voor stap een opdracht zal worden gegeven en de raad zoveel mogelijk op de hoogte zal worden gehouden. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. •RONDVRAAG. 1.Het lid van der Weegen vraagt of de huidige bewoners van de Halster- seweg aan dekant van de drie nieuwe woningen nu riolering krijgen. De voorzitter zegt, dat dit verband houdt met de kwestie Melanen en voorlopig geen r.iolen doch een septic-tank krijgen. 2. He,t lid van der .Weegen vraagt hoe de commissie en burgemeester en wethouders er.bij komen om in de Steenovenweg kras weg te gooien? dit is om de nek te breken. Hij zou zich haast afvragen of dit geen opzet is. Be voorzitter antwoordt, dat het college hiervan niets afweet en dat men op subsidie wacht om deze weg te kunnen verharden.. Het lid Nuijten veronderstelt, dat, indien de subsidie verkregen is men nog niet met de verharding zal kunnen'beginnen omdat de gronden, die nodig zijn voor de wegverbreding, nog geen eigendom van de ge meente zijn. -^e secretaris antwoordt, dat deze mensen reeds twee. maal zijn aange schreven doch velen hierop niet gereageerd hebben. 3. Het lid van der Weegen merkt, op, dat de heer de Zwart last ondervindt van de slechte afrastering van de achter, zijn woning plaats gevonden bouw door Sprenkels. De voorzitter zegt toe dit te zullen onderzoeken. 4. Het lid van der 'v/eegen heeft geruchten gehoord omtrent de heer Maas, die,,, indien zij op waarheid berusten,voor ambtenaar Maas, zeer ver ontrustend zijn. De voorzitter antwoordt, dat deze zaak beter niet in een openbare raadsvergadering behandeld kan ?/orden. Het lid van der Weegen informeert of de raad met deze zaak niet ge confronteerd kan worden.-. De voorzitter antwoordt dat dit niet onmogelijk is doch wil hierbij even onder de aandacht brengen, dat dit een zaak is, die tot de competentie van burgemeester en wethouders behoort en niet tot die van de raad. Hij wil deze aangelegenheid, desgewenst met genoegen in gesloten zitting bespreken. 5- Het lid Lodders wil van deze rondvraag gaarne gebruik maken om zijn hartelijke dank uit te spreken voor de ontvangen huldeblijken bij zijn veertig-jarige ambtsjubileum. Dq voorzitter zegt hiervan gaarne nota te nemen. 6. Het lid Lodders merkt op, dat, nu de bomen op de weg bij De-Poort weg zijn, het wenselijk zou zijn, dat twee lantaarnpalen daar, die te ver op de weg staan ook zouden verdwijnen. Verder verzoekt hij ver betering van trottoirs aan de Halsterseweg. De voorzitter antwoordt, dat men hierover reeds in contact is ge treden met de bevoegde instanties. 7Het lid van Isselt kent een gemeente-bungalow, die bewoond wordt door zes man en een vrouw, welke bewoners de gemeente hebben verzocht een douchecel in deze woning te laten inrichten doch op dit verzoek is afwijzend beschikt. Indien nu deze mensen op eigen kosten een douchecel inrichten zijn zij dan vrij van dertig centen extra huur. De voorzitter antwoordt, dat geen hogere huur verschuldigd is voor iets dat door de gemeente niet wordt aangebracht. Voor het aanbrengen van de douchecel is evenwel overleg met de gemeente noodzakelijk.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 71