Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming:conform het voorstel van burge meester en wethouders besloten. 31e wijziging begroting 1960. De voorzitter zegt, dat hier een krediet gevraagd wordt ten behoeve van het verharden van de paden in het sportpark, wandelpark en bos. Mogelijk kan dit plan, hetwelk een service is van de Ned. Heide My., aanstaande winter met subsidie worden uitgevoerd. De kosten van loon, sociale lasten en materialen zijn begroot op> -57»470»Na aftrek van de mogelijke subsidie resteert er nog een bedrag van 15.000, dat voor gemeente-rekening zal blijven. Hij meent dat het goed is dit krediet nu reeds aan de raad te vragen. Mocht de subsidie echter niet verkregen worden, dan zal het werk niet. uitgevoerd worden. Het lid van Elzakker is blij met dit voorstel, omdat dit werk met een klein bedrag van de gemeente en een grote subsidie van de dienst aan vullende werken gedaan kan worden. Het lid Bogers informeert waarom de paden bij de aanleg niet direct verhard zijn geworden. De voorzitter antwoordt dat er veel meer is geprojecteerd dan er is aangelegd o.a. een sintelbaan en een tribune, die er ook nog niet zijn. Destijds heeft men zich alleen aan het hoogst noodzakelijke gehouden en de rest achterwege gelaten. Het lid Moerbeek vindt de rulle zandpaden in het wandelpark» ondanks de hier en daar bovenkomende wortels, toch geen bezwaar. Het lid van Isselt is tegen dit plan zolang er nog zandwegen zijn' waar over de inwoners "moeten" lopen. De voorzitter zegt, dat er geen zandwegen meer in de gemeente zijn, die voorzover in onderhoud bij de gemeente, niet verhard zijn of- waarvoor nog geen krediet is aangevraagd. Van de twee 2-g- kilometer-plannen is het ene reeds bestekklaar en voor het andere is opdracht gegeven het bestek klaar te maken; het wachten is slechts op de subsidie van het rijk. Het lid van Isselt informeert waarom de Lagemetenweg dan niet verhard wordt. 'L'J~-.:- Het lid van Wezel zegt, dat dit een particuliere weg is. Bij de aanleg van de Grintweg is hier vanwege de gemeente wel keislag ingereden, doch hij is in onderhoud van de grondeigenaren. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 52e wijziging begroting 1960. Het betreft hier Huize "De Beek". De bovenwoning staat momenteel leeg en men is in onderhandeling met de Ned. Heide Mij. over de opzegging van het huurcontract. De vraag is nu echter, wat gaan we er mee doen. Verhuizen naar De-Beek en de diensten, die momenteel zijn gehuisvest in het gemeentehuis in huize De-Beek onderbrengen is niet zo gemakkelijk. Alvorens dit zou kunnen gebeuren zijn belangrijke investeringen nodig want een bestaande villa kan nooit als gemeentehuis bedoeld zijn. Daarom is'het nodig, dat een onderzoek wordt ingesteld welke richting we uit moeten. Hoeveel kost het om huize De-Beek.geschikt te maken voor het onderbrengen van de andere diensten en hoeveel kost een nieuw gemeente huis meer? Voor dit onderzoek zou 5«000,-- beschikbaar gesteld moeten worden. Of dit bedrag toereikend zal zijn kan echter niet bekeken worden. Het is in zekere zin dus een gokje. Het lid Lodders informeert of dit bedrag uitsluitend is voor ui^b te brengen adviezen. De voorzitter antwoordt bevestigend. Het lid Lodders meent, dat het nu wel de hoogste tijd is om hieromtrent een onderzoek in te stellen. Het lid van Isselt vraagt of de adviseur met die 5.000,— voor dat advies carte-blanche heeft.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 70