14. Bezwaarschrift van J.Groffen, Biezenbaan 4> tegen de aanslag in de baatbelasting »r 1. Burgemeester en wethouders stellen voor conform concept te besluiten. Burgemeester en wethouders stellen voor de punten 1 t/m 10 en 12 en 1J voor kennisgeving aan te nemen en voor wat punt 11 en 14 betreft conform hun voorstel te besluiten. Het lid vhn ïS3e,ll kan zich niet verenigen met het standpunt van het collegevan. burgemeester en wethouders inzake het niet verlenen van een vergunning aan J. van Eekeren ter verkrijging van huisvuil. Het vindt het standpunt- van het college niet reëel. Naar zijn mening voldoet de huidige vuilnisbelt evenmin aan de gestelde voorwaarden. Spreker vraagt of de gemeente-arbeiders er niet voor behoeven te zorgen, dat deze belt er altijd verzorgd uitziet. Het lid van Wezel zegt, dat de vuilnisbelt omgeven is met kippengaas. Verder komen er regelmatig mensen, die er naar hun mening nog waarde volle dingen uit kunnen opvissen, zodat deze belt nimmer gelijk behoeft te worden gemaakt. De gemeente-arbeiders hebben er verder geen bemoeienis mee; alleen zorgen zij, dat de weg er naar toe steeds in goede conditie is. Het lid van Isselt is er verzekerd van, dat de put van van Eekeren aan alle eisen voldoet en van Eekeren alle voorwaarden, die hem opgelegd worden, stipt naleeft. Daarom wil hij van deze zaak een voorstel maken en dit in stemming brengen. De raad zal dan uitmaken of aan van Eekeren al of niet huisvuil ter beschikking zal worden gesteld. Het lid van We zei betreurt deze handelswijze en kan onmogelijk voor het voorstel stemmen. Het lid van der Weegen wil niet in het beleid van het college van burgemeester en wethouders treden, doch vindt het logisch, dat, wanneer van een of andere zijde een fout is gemaakt dit ruiterlijk moet worden erkend. Hij voelt er veel voor om aan de mensen, die aan de gestelde voorwaarden van het gemeentebestuur voldoen, huisvuil ter beschikking te stellen. Hij geeft toe, dat hier het spreekwoordelijk gezegde van toepassing ist "Zoveel hoofden zoveel zinnen". De yoorzitter zegt, dat de praktijk heeft uitgewezen, dat het algemene beeld naar aanleiding van de verleende vergunning niet prettig is te noemen. Daarom heeft het college gemeend, dat in deze kwestie van orde ordening gebracht dient te worden. Vandaar dat het college heeft beslo ten om aan geen particulier nog huisvuil beschikbaar te stellen. In de omgeving van zo'n belt is het altijd rommelig, hetzij tengevolge van de v/ind, hetzij tengevolge van de regen. Ten behoeve van het algemeen be lang is het beter nu geen precedent te scheppen, en dus geen uitzondering te maken. Spreker ontraadt de raad stemming over deze zaak te houden en op deze wijze te treden in het dagelijks beleid van het gemeentebestuur. Het lid Lodders kan de standpunten van beide partijen delen. Hij vindt, dat deze aangelegenheid een moeilijke zaak begint te worden. Om nu beide partijen tegemoet te treden, zou hij willen vernemen of het niet mogelijk is dan pas pao.1 en perk te stellen aan deze zaak, wanneer tengevolge hiervan in de buurt een wanordelijke toestand is ontstaan. Spreker wil hier niet voor van Eekeren pleiten, maar vindt het toch wel jammer wanneer afvalstoffen verloren gaan, die doelmatig gebruikt kunnen vrorden. het lid van Wezel antwoordt, dat van Eekeren deze afvalstoffen, wil hij er inderdaad voordeel van hebben, pas over een half jaar of een heel jaar kan gebruiken. Al die tijd moet het huisvuil in een put bewaard worden. Spreker twijfelt niet aan de goede bedoelingen van van Eekeren, maar vindt toch, dat het in het algemeen belang beter is, dat geen ver gunning aan particulieren meer verstrekt wordt.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 6