Het lid Baartmans lijkt het wenselijk de voorbouw te verbouwen opdat het Verenigingsgebouw zo nog aantrekkelijker zal worden. Het lid Lodders vindt het wel een hoog bedrag, maar gezien wat er allemaal aan gedaan moet worden, helemaal niet overdadig. Het-:lid-van der Weegen merkt op, dat veel mensen nog geen woonruimte hebben. Hij wil het Verenigingsgebouw niets misgunnen maar lijkt het beter, dat eerst de nood gelenigd wordt en dan pas de luxe. De voorzitter laat er geen twijfel over bestaan dat voor dit bedrag vier woningen zouden worden gebouwd als dit mogelijk was, maar de gemeente mag nu eenmaal een beperkt aantal woningen bouwen. Het lid van der Weegen zou dan het geld graag besteden aan de uitge leefde woningen. h: ,/iJ. De voorzitter zegt, dat dit ook niet gaat, omdat het onderhoud van gemeentewoningen gedaan moet worden door middel van de woningwet-exploi tatie. Andere gelden kunnen hieraan niet besteed worden. Het lid van der Weegen vindt dit een bijzondere gekke gang van zaken. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders; besloten. t i$-l 27e wijziging begroting 1,960. sw Het lid Lodders informeert of de afrastering conform de wens van het schoolbestuur komt. De voorzitter bevestigt dit. v 'roovfa,. .:-'l Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en'wethouders besloten. -ji .7 ijï.-. 28e wijziging begroting 1960. .v,--.;. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. (- 7 -■< .v. De voorzitter deelt mede, dat hij nog enkele begrotingswijzigingen heeft die hij, hoewel ze niet bij de agenda gevoegd waren-;en ook niet' voor de leden ter inzage hebben gelegen, gaarne nu zou willen behandelen. 50e wijziging begroting 1960.. De voorzitter deelt mede, dat dit een bedrag van 5000 gulden betreft voor het bestekklaar maken van de Pasveer-rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Zoekweg in Lepelstraatdoor het technisch adviesbureau. Subsidie van de dienst aanvullende werken kan blijkens mededelingen voor de voorbereidingswerkzaamheden niet worden verkregen. Het lid Baartmans informeert naar de kosten. De voorzitter zegt, dat de kosten, buiten de kosten van de grond en electriciteitzijn begroot op 114.550, Het lid Baartmans vraagt of deze installatie goed zal voldoen. L, De voorzitter antwoordt, dat dit bij een niet al te groot aantal aansluitingen zeker goed zal zijn. Het lid Baartmans informeert of deze installatie aan de Thtflensewög ook niet geplaatst had kunnen worden. De voorzitter antwoordt, dat men vroeger van mening was, dat deze in stallatie alleen geschikt was voor minder dan 2000 aansluitingen, maar nu zegt men, dat het ook boven de 2000 aansluitingen zeer goed megelijk is. -.v--. Het lid van der Weegen vraagt of op de uitvoering van het werk subsidie wordt verkregen en of bij deze installatie ook overstort mogelijkheden zitten. De voorzitter beantwoordt beide vragen bevestigend. Het lid Lodders vraagt of er geen afgravingen nodig zijn zoals bij de installatie aan de Tholenseweg. De voorzitter ontkent dit Het lid Lodders wil nog weten hoever de installatie van de woningen afkomt. -. r..-v -. v De voorzitter antwoordt, dat dit ver génoeg van de huizen afkomt. Daar waar men deze installatie heeft zien werken stond hij nog geen dertig meter van de huizen verwijderd.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 69