Beide leden verklaren staande de vergadering, dat zij de benoeming aanvaarden. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders wordt de verordening regelende de samenstelling en de werkkring van de commissie van bijstand voor het gasbedrijf aangenomen. WIJZIGINGEN BEGROTINGEN. 1e wijziging begroting grondbedrijf 1959. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. xVJT. 4e wijziging begroting gasbedrijf 1959. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 1e wijziging begroting gasbedrijf 1960 en 25e wijziging begroting alge mene dienst. Het lid Moerbeek juicht de doortrekking van het gasnet op de Halsterse- weg toe. De doortrekking van de St Antoniusmolen tot Hagenaars moet rendabel zijn, maar waarom zou men in zuidelijke eri noordelijke richting niet verder en terug gaan; dit moet toch ook rendabel zijn en het zal bovendien de kosten drukken. De voorzitter antwoordt, dat de doortrekking naar noord en zuid niet is opgenomen omdat er geen aanvragen voor gasaansluitingen binnen zijn. Het lid Moerbeek stelt voor om nu we toch gaan beginnen, de bewoners hieromtrent te laten polsen. De voorzitter zegt, dat bij rendabele uitbreiding hiertegen geen bezwaar zal zijn. Hij zegt toe dit nader te zullen bekijken. Het lid van der Weegen kan zich niet voorstellen dat, nu er drie wo ningen bijkomen, de zaak nu ineens rendabel is. Deze zaak Was volgens hem allang rendabel. - De voorzitter meent, voorzover bekend, alle rendabele gevallen te hebben opgenomen. Het lid van Isselt vraagt of de Kladseweg dan niet rendabel is. Het komt toch niet op één ïhuis aan. Hij zou deze zaak het liefst van jaar tot jaar bekijken. De voorzitter antwoordt, dat achter elk huis weer een huis komt; ergens moet toch een grens getrokken worden. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 25e wijziging begroting 1960. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en weth(juders besloten. 24e wijziging begroting 1960. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. - -44.;.. 26e wijziging begroting 1960. Het lid Nefs vindt, omdat het Verenigingsgebouw nog niét geheel rendabel is., dit een te grote uitgave. Hij meent deze 60.000,gulden beter te kunnen gebruiken. Hij is tegen het voorstel. De voorzitter zegt, dat het Verenigingsgebouw zoals zovelen ook subsidie krijgt doch dat zij elk jaar toch ook nog wat overhoudt en hiervan telkens wat aan'het gebouw heeft laten doen. Het lid Lodders merkt op, dat, gezien het feit dat het Verenigingsge bouw nog in een beginstadium verkeert, het erg mee valt. Het lid Baartmans informeert of de oude school wordt afgebroken. De voorzitter deelt mede, dat de oude school aangepast zal worden door het vergroten van de koffiekamer, meer toiletten en loketten-voor kaartverkoop en een moderne voorgevel zal word en aangebracht.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 68