Eigen-woningbezitTevens schuilt hierin nog het gevaar, dat, .in een andere gemeente aan de Ealsterenaren de zekerheid eveneens zal worden geweigerd. Het lid Lodders is het eigenlijk wel met de heer van ïssél.t eens. Hij zou ook het liefst mensen van hier zien, maar met het: geringe bouwvo lume kan de gemeente niet voor onze eigen mensen zorgen. - Het lid van der Weegen vraagt of het mogelijk is, dat minder gesitueer den uit de gemeente in aanmerking kunnen komen voor een eigen woning, ■D® voorzitter zegt- dat hier de regeling Eigen-Woningbezit wordt toege past ;©n,dat de gemeente geen bevoegdheid heeft deze regeling uit te breiden. t -•<-o Het lid Lodders is van oordeel, dat het niet of wel verlenen,van,zeker heid een zaak is vankloin blijven of groot wórden.. De voorzitter zegt, dat. iedereen het recht heeft om zekerheid te vragen. Het lid Moerpeek is van mening dat men de grónd niet bouwrijp kan laten liggen. Het lid Baartmans vraagt of de afwijzing Van het verzoek van de heer Kartomo als een strafmaatregel moet worden;:gezien. De voorzitter antwoordt, datdit zo niet is bedoeld. Het lid Baartmans vraagt of hij dan wellicht een overtreding heeft begaan. jV'r. - De voorzitter ant?/oordt ontkennend'. Dit voorstel, is gedaan omdat per 1 juni in de aan de Schelpstraat te bouwen .panden gëèn kappers zaak mag worden gevestigd. Hoewel deze regeling nog niet definitief was opgenomen op het moment dat Kartomo informeerde naar vestingsmogelijkhedenj, werd hem dit wel medegedeeld. pon ooi .„r. ,jv- sblo'ias^ Het lid Baartmans merkt op dat de raad nog nooit een zekerheid:heeft geweigerd, waarom nu dan wel-:vraagt hij zich af. v wS Het lid van Elzakker betwijfelt het of het mogelijk is zekerheidstelling te verlenen voor. een bedrijfspand. j:v He.t lid Baartmans vraagt zich af of dit wel gezien moet worden als 'een bedrijfspand. De Stichting De Eigen Wóning staat hierachter, dan ziet hij ook geen reden tot weigering. Het lid-Lodders zegt, dat indien.er geen overtreding is begaan men de zekerheid ook niet kan weigeren. Het lid'van Elzakker is bang dat gedeputeerde staten dit besluit niet zullen goedkeuren, De zekerheid kan alleen worden verleend als de toeslag op de premie, wordt verleend. En deze toeslag zal hij niet krijgen omdat het-een bëdrijfs'pand is. Hier wordt volgens hem een prece dent geschapen. De voorzitter merkt op, dat een precedent niet geschapen kan worden omdat het na 1 juni 1960 niet meer mogelijk is, -r 1 aBJ' Het lid van der Weegen vindt een kapperszaak in een gewóón huis heel gezond. w ..vpl '1•- -c Het lid Baartmans wil de zekerheid alsnog verlenen. r f Het lid Moerbeek, wil, dit pand niet zozeer als een winkel beschouwen, hoofdelijke Stemming wordt., besloten, aan Kartomo alsnog de-ge vraagde,.^ekerheid.te"verlenen. Het voorstel tot het stellen van zekerheid betreffende de andere per zonen Y/ordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders aangenomen. VOORSTEL BEITOEMIHG COMMISSIE VAN BIJSTAND GASBEDRIJF. Devoorzitter, verzoekt de leden, Baartmans enVan der We:egen zitting te nemen in het bureau stemopneming. rio: Na gehouden stemming bli jkejpóph de loden Baartmans 1, Bogërs i, van Elzakker 1, van Isselt 2, Lodder'Ó' l6,*.=:Moerbeek 7"Hefs 1, Nuijteir i en van der Weegen 2 stemmen te zijniuitgebracht, zodat de leden Lodderé en Moer beek zijn benoemd.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 67